Afegeix un nou comentari

Preservació, fiabilitat i accés continu a les revistes digitals

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Ciro Llueca
Cap de Documentació
Filmoteca de Catalunya

Beagrie, Neil (2013). Preservation, trust and continuig access for e-Journals. Herlington (York): Digital Preservation Coalition. Disponible en: http://dx.doi.org/10.7207/twr13-04 [Consulta: 06/05/2014]

La Digital Preservation Coalition és la institució europea més influent en matèria de preservació digital. I no només perquè sigui una excepció en un entorn desèrtic --que també--, sinó perquè la seva acció (publicacions, cursos, serveis) constitueix un referent mundial. Formada essencialment per institucions britàniques i irlandeses, compta amb aliats de luxe com NESTOR (Alemanya), NCDD (Països Baixos) i la Digital Stewardship Alliance (EUA).

Com a envejable i productiva organització sense ànim de lucre, es dedica a canalitzar esforços en preservació digital, ajudant als seus membres a abordar el repte a llarg termini. Una de les eines més recomanables són els DPC Techonology Watch Reports (http://www.dpconline.org/advice/technology-watch-reports), uns imperdibles informes periòdics que tracten monogràficament assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació, alguns dels quals es publiquen en obert després d'un temps prudencial de segrest. Entre els suggerents títols, la famosa guia introductòria a OAIS (Lavoie, 2004); una consensuada recomanació sobre formats de preservació (Todd, 2009); un magnífic informe sobre la preservació de correus electrònics (Prom, 2011); un compendi de les tècniques forenses digitals (Leighton-John, 2012), o el que avui ressenyem, dedicat a l'accés a les publicacions digitals en sèrie, obra de Neil Beagrie, editor de la col·lecció de Reports des de 2011, i una eminència en preservació digital.

L'objectiu de l'informe és analitzar l'evolució i la panoràmica amb les que es troben actualment les biblioteques, els editors i la resta d'implicats en l'edició científica digital, i inclou recomanacions genèriques per garantir un tractament fiable dels processos de preservació digital, al voltant dels temes tècnics, legals, econòmics i de serveis. El report s'estructura en 11 apartats al llarg de 49 pàgines, que en traducció lliure venen a abordar un apartat Introductori; Temes clau; Estàndards i bones pràctiques; Serveis; Estudi de casos; Fiabilitat; Projecció de futur; Conclusions; Accions recomanades; Glossari; i Bibliografia.

El resum executiu ja ens avisa que no es tracta d'un informe eteri, ressaltant la necessitat d'abordar la problemàtica des d'un doble punt de vista: l'accés permanent (continuing access) a les subscripcions perpètues que tinguem contractades –és a dir, la preservació que suposadament ens proporcionarà permanentment un proveïdor de revistes—i l'accés a llarg termini (long-term preservation) als continguts, siguin de subscripció o d'accés obert –la preservació que hem de procurar des de la nostra institució a tots els materials que formen la nostra col·lecció—, tot considerant els repositoris institucionals com un element més –no l'únic, és clar—dels programes de preservació digital.

Dues qüestions, una de terrenal i una altra de conceptual, són d'especial atenció en la reflexió sobre les tendències que afecten la preservació dels e-Journals en el futur. En primer lloc, la transformació de les revistes digitals, que veuen reemplaçats els seus vells PDF estàtics per recursos dinàmics i interdependents a preservar en format XML, tot empaquetant objectes i metadades o, en menor mesura i amb cautela generalitzada en l'entorn bibliotecari, el PDF/A, entre d'altres estàndards. En segon lloc, la tendència a l'alça de la publicació en accés obert, i la necessitat d'establir eines legals i accions cooperatives per la identificació permanent i la preservació dels articles en obert.

A partir d'aquesta síntesi, l'informe aborda de manera rigorosa les iniciatives existents, basades en major o menor mesura en la duplicació de registres i objectes (CLOCKSS, LOCKSS, Portico, hosting consorciat, etc.) i exposa de forma pedagògica sis escenaris o casos que poden ser protagonitzats per les nostres institucions: una biblioteca cancel·la la subscripció a una revista o a un proveïdor, l'editor cessa la seva activitat, etc.

A continuació, la fiabilitat dels repositoris ocupa, lògicament, una part significativa del treball. Hi ha consens a considerar The Trusted Digital Repository Checklist (ISO 16363) un estàndard que serveix per formalitzar aquesta garantia. Però es mencionen altres fórmules que són complementàries (DSA –Data Seal of Approval–; DIN 34644).

Finalment, classificades segons el destinatari (biblioteques i consorcis, editors, repositoris) les recomanacions finals són, tal vegada, excessivament sintètiques, malgrat que la majoria són realistes i requereixen més polítiques i accions concretes que recursos econòmics a curt i llarg termini.

Els Technology Watch Reports de la DPC són una magnífica via per estar al dia en una matèria que als centres espanyols (i de la resta d'Europa) es passa de puntetes (la mostra més significativa: la Llei del Dipòsit legal de juliol de 2011 (http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13114.pdf) segueix pendent de reglamentació tres anys més tard d'haver-se publicat, malgrat la seva còmica disposició final tercera: "en el plazo máximo de un año el Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio de Cultura, regulará mediante Real Decreto (...) el procedimiento de constitución del depósito de las publicaciones electrónicas"). Sincerament, si algú em preguntés quina política de preservació digital caldria seguir en el nostre país, la meva resposta seria dedicar diners a traduir, difondre i formar en base a aquests informes. La resta, vindria sola.


Lavoie, Brian F. (2004). Technology Watch Report 04-01: The Open Archival Information System Reference Model: Introductory Guide. Heslington, York: Digital Preservation Coalition. http://www.dpconline.org/component/docman/doc_download/91-introduction-to-oais
Todd, Malcolm (2009). Technology Watch Report 09-02: File formats for Preservation. Heslington, York: Digital Preservation Coalition. http://www.dpconline.org/component/docman/doc_download/375-file-formats-for-preservation
Prom, Christopher J. (2011). Technology Watch Report 11-01: Preserving Email. Heslington, York: Digital Preservation Coalition. http://dx.doi.org/10.7207/twr11-01
Leighton John, Jeremy (2012). Technology Watch Report 12-03: Digital Forensics and Preservation. Heslington, York: Digital Preservation Coalition. http://dx.doi.org/10.7207/twr12-03