Afegeix un nou comentari

Comença a obrir-se pas a una excepció legal per impulsar la mineria de dades

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Luis Fernando Ramos-Simón
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
Universidad Complutense de Madrid
 

Study on the legal framework of text and data mining (TDM) (2014). Jeal Paul Triaille et alii. Estudio de la Consultora De Wolf & Partners para la Comisión Europea http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/1403_study2_en.pdf. [Consulta: 12/07/2014]

Un estudi encarregat per la Comissió Europea aborda el tractament legal de la mineria automatitzada de textos i dades i si és possible l'aprovació generalitzada d'una excepció legal en l'àmbit de la propietat intel·lectual en les activitats d'anàlisi de dades assegurant un equilibri dels diferents interessos implicats, tal excepció ja existeix en alguns països com el Japó. L'estudi resulta interessant per l'exhaustivitat amb la que analitza les dades i la seva vinculació amb els drets d'autor, les bases de dades sui generis i altres aspectes legals, com la protecció de dades, la seguretat o les mesures tècniques de protecció. Fins a concloure amb la presentació detallada dels elements que justifiquen aquesta nova excepció.

Els autors prefereixen l'expressió anàlisi de dades, en lloc de mineria de textos i dades, que es defineix com "el processament automàtic de materials digitals, els quals poden incloure textos, dades, sons, imatges o altres elements o una combinació d'aquests, amb la finalitat de descobrir nou coneixement o idees estratègiques". Un aspecte interessant d'aquest procés, previ al tractament, és com accedir a les dades. Aquí els autors distingeixen quatre tipus: dades en lliure accés (dades per a tots), dades de les xarxes socials (de molts per a molts), dades accessibles a través de contracte (d'un per a molts) i dades confidencials (d'un a un altre). També s'analitzen en aquest apartat els models d'Accés Obert i Creative Commons com a rellevants per a l'anàlisi de dades, així com les directives europees de reutilització d'informació del sector públic que afecten les dades originades per organisme públics.

L'activitat d'anàlisi i mineria de dades s'ha de posar en relació amb el seu possible col·lisió amb els drets d'autor i la protecció de les bases de dades. S'afirma que excepte les dades en domini públic, l'anàlisi de dades pot afectar actes de reproducció, però no necessàriament a altres drets d'explotació. Així mateix, s'haurien de distingir les operacions del procés d'anàlisi de dades respecte dels resultats d'aquesta anàlisi (per exemple, l'informe resultant de l'anàlisi). D'altra banda, si l'anàlisi de les dades i informació s'efectua en una base de dades a vegades pot suposar reproducció o adaptació de la pròpia base de dades. En el cas particular de les bases de dades sui generis, en la majoria dels casos implica extracció del contingut.

El resultat d'aquesta prospecció sobre les implicacions jurídiques de l'anàlisi de dades és si cap l'aplicació d'alguna excepció a l'exercici dels drets exclusius de l'autor. Així, respecte del dret de reproducció, la possible còpia de les dades podria beneficiar-se de l'excepció de còpia temporal. En el cas de la investigació científica quedarien cobertes les activitats de mineria de dades amb aquest objectiu, però no les que tinguin una altra finalitat. Els autors de l'informe també s'analitzen altres àmbits de possible implicació amb l'anàlisi de dades (inclosa la referida a seguretat, confidencialitat i protecció de la vida privada) per acabar analitzant les possibles iniciatives que podria adoptar la Comissió Europea, entre les quals cal destacar la suggeriment d'una excepció específica per a l'anàlisi de dades en l'àmbit dels drets d'autor, la qual tindria les mateixes condicions que la d'investigació científica, però amb les seves pròpies peculiaritats.

Les principals característiques i continguts d'aquesta nova excepció sobre anàlisi de dades serien:

-L'excepció seria aplicable on el propòsit és principalment (i no "únicament") la investigació científica.
-Hauria de tenir un abast més ampli que el propòsit de "il·lustrar la investigació científica" que ja es contempla en la legislació.
-Seria només aplicable on estigués justificat el propòsit no comercial.
-La menció de les fonts i de l'autoria de la informació preexistent no seria una obligació i es deixaria a criteri dels investigadors.
-Podria ser una excepció als drets de reproducció, d'adaptació i d'extracció que preveu la Directiva d'Internet i la Directiva de Bases de Dades.
-Podria no ser aplicable a les eines dissenyades per a l'anàlisi de dades, es reconeix que de vegades la distinció entre els dos aspectes pot resultar difícil.
-Podria no ser aplicable si el resultat de l'anàlisi de dades substitueix l'obra o base de dades preexistent i fa inútil la consulta dels elements preexistents.
- Beneficiaria només als usuaris que han tingut accés legítim a les dades.
-Per tant, l'excepció no podria ser invalidada per clàusules contractuals.
Finalment, l'aplicació de l'excepció pels estats membres hauria de ser obligatòria a fi que tingués un camp d'aplicació en tota la Unió Europea.

L'informe conclou que aquesta nova normativa aclariria l'estructura legal de l'anàlisi de dades i tindria un efecte positiu sobre aquest sector. L'informe treu a la llum les dificultats que planteja l'ús d'eines com els WebCrawler i el buit legal en què operen, ja que els anomenats dades obertes són encara més una promesa que una realitat.