Afegeix un nou comentari

Prescriure llibres per millorar la salut mental: una aliança entre la biblioteca pública i els professionals de la salut

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Aurora Vall
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Universitat de Barcelona


The Reading Agency; Society of Chief Librarians (2015). Reading Well Books on Prescription: Evaluation 2014-15. October 2015. 36 p. Disponible a: http://readingagency.org.uk/news/RWBOPEvaluationReport2015.pdf [Consulta: 29/01/2015]


El gener de 2013, quan la crisi econòmica s’havia instal·lat definitivament a la societat britànica i les retallades als serveis públics creixien en la mateixa proporció que els ciutadans els necessitaven, la Society of Chief Librarians juntament amb el Ministeri de Cultura van promoure els 4 universal offers, quatre propostes estratègiques orientades a la creació i manteniment d’uns serveis bàsics que totes les biblioteques públiques havien d’oferir. La idea subjacent era donar un valor real a l’entorn local de manera que tots els serveis que es proporcionessin es plantegessin de manera integral, comptant sempre amb la biblioteca pública com a referent i promotora d’aliances amb els diferents agents implicats, atenent de manera especial els grups més vulnerables. La primera d’aquestes propostes era, precisament, la salut (Public Library Universal Health Offer). A grans trets, la biblioteca pública pot participar activament en la salut i en el benestar dels ciutadans i de la comunitat mitjançant l’oferta d’un ampli ventall de serveis que inclouen informació de qualitat sobre salut, promoció de la salut i activitats, a més d’espais comunitaris no sanitaris (tercer espai).

És en aquest context que neix el programa Reading Well Books on Prescription promogut per The Reading Agency i la Society of Chief Librarians, amb la participació d’una sèrie d’organitzacions i entitats vinculades amb la salut (Department of Health, Royal College of General Practitioners, Royal College of Psychiatrists, Royal College of Nursing, The British Psychological Society, etc.). El seu objectiu és ajudar les persones a gestionar millor la seva salut mental i el seu benestar mitjançant una sèrie de recomanacions de lectures, seleccionades prèviament per especialistes, que es troben disponibles a la biblioteca pública; la prescripció d’aquests llibres es pot fer a través dels serveis i associacions relacionats amb la salut o bé anant directament a la biblioteca. Es tracta d’aprofitar al màxim el coneixement dels professionals de la salut i les oportunitats que proporciona la biblioteca pública (professionals, recursos informatius de qualitat, i el fet de poder arribar a un espectre de població molt ampli). Actualment, aquest programa es planteja des d’una doble perspectiva. Una, iniciada el mateix 2013 i que se centra en els problemes de salut mental d’alta prevalença a la societat (depressió i ansietat); i una altra, iniciada el gener de 2015, que tracta la demència.

Aquest impuls institucional del programa ha comportat elaborar informes d’avaluació anuals com el que ara ens ocupa i fer públics els materials per a la seva implementació.1

L’informe d’avaluació corresponent al juny 2014-juny 2015 consta d’un resum executiu que fa gairebé innecessària la lectura de la resta perquè és prou extens i descriptiu. Els principals aspectes que s’avaluen són: l’abast del programa, l’impacte en els usuaris (tant els qui utilitzen la línia vinculada als problemes de salut mental més freqüents com els qui utilitzen la de la demència), l’impacte en els prescriptors i en els agents vinculats a l’àmbit de la salut, l’impacte a la biblioteca, i acaba amb unes conclusions i recomanacions.

Atès que es tracta d’un projecte d’abast nacional, es va optar per avaluar una àrea delimitada (sud-est d’Anglaterra) que complia amb tots els elements que permetien fer una projecció dels resultats. Amb el que no van comptar va ser amb una taxa de resposta tan baixa (a causa, probablement, de les metodologies seguides i a la poca consolidació encara del programa) que els resultats s’han de valorar amb molta prudència; amb tot, les tendències identificades es corroboren amb els resultats de les enquestes de salut de la població anglesa.

Algunes dades significatives:

  • Els usuaris del programa que llegeixen sobre salut mental són els mateixos pacients. Un 90 % ha trobat molt útils les lectures per entendre millor el seu problema de salut mental. Un 85 % gestiona millor els seus símptomes després de llegir els llibres recomanats. Un 55 % considera que la lectura els ha ajudat a reduir els símptomes. Els professionals de la salut, en les seves respostes, confirmen aquests resultats i valoren molt positivament el programa.
  • Els usuaris del programa que llegeixen sobre demència són, essencialment, familiars o cuidadors de malalts. Un 92 % creuen que els llibres els són útils. Un 73 % considera que la lectura els ajuda a entendre millor la demència. Un 67 % han trobat en els llibres i en els materials relacionats recursos de suport. Els professionals de la salut corroboren aquests resultats i valoren especialment la biblioteca com a tercer espai.
  • En tots dos casos, es tracta de persones que ja eren usuàries de la biblioteca pública (90 %).
  • Els professionals de la salut infrautilitzen el programa (un 25 % no l’utilitza mai). Gairebé un 75 % dels usuaris del programa hi ha accedit a través de la biblioteca pública i no pas des dels circuits de la salut.
  • El 88 % de les biblioteques diuen que el programa els ha ajudat a crear noves aliances en el seu entorn local (serveis de salut, associacions de malalts, etc.). El 61 % ha augmentat el préstec.

L’avaluació conclou que és un programa amb un gran potencial i ja es planteja una ampliació del seu abast obrint-lo als infants i als joves (un col·lectiu vulnerable i també amb problemes relacionats amb la salut mental). Es constata, a més, que cal una major implicació per part de l’entorn sanitari (professionals, entitats, organitzacions) per poder arribar a un major nombre d’usuaris; en aquest sentit, proposen augmentar la difusió entre aquests col·lectius i fer-ne un seguiment més directe i regular.

El programa Reading Well Book on Prescription gaudeix de bona salut i les perspectives són optimistes. Heus aquí una bona pràctica a tenir en compte.


1Són de consulta imprescindible; hi ha des de tríptics a models de cartes o llistes de llibres. Reading Well Resources: <http://readingagency.org.uk/adults/practitioners-guides/reading-well-res.... [Consulta: 29/01/2016].