Afegeix un nou comentari

Com poden les biblioteques contribuir a l’aprenentatge i a l’èxit acadèmic? Construint evidencies a través de l’avaluació de l’impacte

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Valtencir Mendes
Cap de projectes internacionals
Fundació Jaume Bofill


Brown, Karen; Malenfant, Kara J. Documented library contributions to student learning and succés: building evidence with team-based assessment in action campus projects. Chicago: Association of College and Research Libraries, 2016. Disponible a:  <http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/co.... [Consulta: 02/07/17].


L’objectiu principal dels projectes vinculats al programa Assessment in Action (AiA): Academic Libraries and Student Success de l’Association of College and Research Libraries (ACRL) ha estat el de trobar com es pot mesurar, d’una manera òptima, l’impacte que generen les biblioteques universitàries en l’aprenentatge i l’èxit educatiu de l’alumnat d’institucions d’educació superior. L’informe recull els resultats dels més de 60 projectes individuals vinculats al programa durant el seu segon any (abril 2014-juny 2015) i sintetitza els resultats del primer any.

El document, que s’emmarca en la tradició dels estudis de valor social i l’avaluació de l’impacte dels serveis de biblioteca, neix de la tradició de l’ACRL en el suport dels professionals i la posada en valor dels serveis de les biblioteques universitàries com a part essencial dels serveis i recursos d’informació i de difusió del coneixement, i analitza els resultats del programa AiA, que contribueixen a generar avaluació basada en evidències, una avaluació que vol contribuir a la millora de l’experiència acadèmica dels i de les estudiants que reverteixi en un major èxit educatiu.

L’informe recull amb detall els resultats del programa AiA i s’afegeix a un conjunt creixent d’evidències que busquen demostrar les contribucions positives dels recursos i serveis de les biblioteques acadèmiques en l’aprenentatge de l’alumnat. Els diferents capítols tracten bàsicament tres àmbits:

1. L’evidència convincent sobre la contribució de les biblioteques en l’aprenentatge i l’èxit dels estudiants

Els resultats del primer apartat s’estructuren en les categories següents:

  • Els beneficis de la formació d’usuaris en el curs inicial dels estudiants. La formació dels estudiants dels cursos inicials en l’ús dels recursos d’informació i de la biblioteca —alfabetització informacional (ALFIN)— els ajuda a adquirir un conjunt de competències comunes que els servirà durant tota la seva vida. Els resultats d’aquesta avaluació subratllen que els estudiants que reben una formació inicial tenen un rendiment més elevat en la seva carrera acadèmica que no els estudiants que no la reben.
     
  • L'ús de la biblioteca incrementa l'èxit educatiu. L’anàlisi de múltiples dades (préstec, assistència a les formacions d’usuari, accessos a les bases de dades, usos d’aules d’estudi i treball, etc.) apunten una correlació directa entre els estudiants que fan servir la biblioteca i aquells que obtenen un major rendiment acadèmic (millors notes, titulacions més altes, etc.).
     
  • Les aliances entre les biblioteques universitàries i la resta d’unitats i serveis del campus produeixen beneficis positius en els i les estudiants. Els programes i serveis acadèmics cooperatius que impliquen la biblioteca milloren l'aprenentatge dels estudiants (majors qualificacions, confiança en els estudis, retenció).
     
  • La formació en alfabetització informacional (ALFIN) enforteix els resultats educatius generals. Les biblioteques contribueixen a millorar els resultats educatius globals  dels membres de la institució i la formació en l’ús dels recursos d’informació  contribueix a aprendre competències bàsiques per al segle xxi, com ara l'aprenentatge basat en la investigació i la resolució de problemes, el pensament crític, el raonament ètic, la comprensió global i el compromís cívic.

2. La construcció d’evidències específiques sobre la contribució de les biblioteques en l’èxit acadèmic

Malgrat que l’informe no presenti aquesta àrea d’impacte de manera tan detallada com l’anterior, se’n destaquen importants resultats com ara que les biblioteques milloren la retenció dels i de les estudiants, els serveis de suport a la recerca impulsen l’aprenentatge i l'experiència acadèmica a llarg termini, etc.

3. Els resultats sobre l’avaluació de l’educació superior

L’enfocament basat en la col·laboració de l'equip d'avaluació en cada campus és un element essencial del disseny del programa AiA i això es reflecteix en els resultats de l’estudi. L’informe destaca quatre beneficis d’una avaluació col·laborativa com ara que aquesta porta a discussions i definicions compartides en com es mesura l'aprenentatge de l'estudiant i el seu èxit acadèmic.

L’estudi conclou que, en la mesura que els equips de treball del programa AiA són interdisciplinars i generen resultats sobre els diferents factors que incideixen en l’impacte de les biblioteques universitàries en l’aprenentatge, incrementa el nombre d’avaluacions basades en l'evidència que destaquen l’impacte positiu de les biblioteques a l’èxit acadèmic. Les accions dels projectes estan basades en la investigació-acció, la qual cosa significa que l'atenció se centra en les prioritats institucionals i l'ús dels resultats de l'avaluació per informar i millorar les iniciatives acadèmiques, de manera que siguin significatives i sostenibles al llarg del temps. Com a resultat, la biblioteca és reconeguda cada vegada més com a part integral de la promoció de l'èxit acadèmic de l’alumnat en les institucions d’educació superior.