Directrius per implementar models de negoci sostenibles en els repositoris de dades d'investigació

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Business models for sustainable research data repositories (2017). [Paris]: OECD. 80 p. (OECD science, technology and innovation policy papers; 47). Disponible a: <http://dx.doi.org/10.1787/302b12bb-en>. [Consulta: 05/11/2018].


Rafael Aleixandre Benavent
Científic titular d'OPI. UISYS, Unidad mixta de Investigación
(CSIC-Universitat de València). Ingenio (CSIC-UPV)

Dins de la sèrie OECD science, technology and innovation policy papers, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va publicar el desembre de 2017 el seu número 47, titulat: Business models for sustainable research data repositories. Aquest projecte s’ha dut a terme en col·laboració amb el Committee on Data for Science and Technology of the International Council for Science (ICSU-CODATA) i Research Data Alliance (RDA), i també amb experts de molts repositoris de dades que van compartir les seves experiències.

L’informe parteix de la idea que per tal que els beneficis de la ciència oberta es facin realitat, les dades s’han de gestionar de forma curosa i sostenible perquè puguin ser enteses i utilitzades tant en el present com per les generacions futures d'investigadors. No obstant, una bona administració de dades és costosa i els pressupostos de recerca són limitats, raó per la qual el desenvolupament de models empresarials sostenibles per gestionar els dipòsits de dades de recerca ha de ser una de les principals prioritats a tots els països. Sorprenentment, s’han fet poques anàlisis sistemàtiques dels fluxos d’ingressos, costos, valor i models de negoci per als repositoris de dades, i aquesta és la llacuna que aquest informe intenta abordar des de la perspectiva de la política científica.

El projecte va analitzar una àmplia varietat de repositoris de dades i es va dur a terme de conformitat amb la següent declaració de tasques:

1ª. Identificar i descriure les fonts d’ingressos existents, com també els negocis emergents i innovadors, incloent-hi els mètodes d’optimització i reducció de costos;

2ª. Provar amb major rigor els possibles models de negoci amb els diferents grups d’interès;

3ª. Sobre la base d’aquests descobriments, fer recomanacions de política per promoure models de repositoris de dades de recerca sostenibles.

L’informe explora, al llarg de quatre capítols, les fonts d’ingressos, els costos, les propostes de valor i els models de negoci de 48 repositoris de dades de recerca. Inclou un conjunt de recomanacions dissenyades per desenvolupar models de negoci sostenibles i ajudar els responsables polítics i els finançadors a donar suport als repositoris. La informació necessària es va extreure de 48 entrevistes estructurades amb gestors de dipòsits de diversos camps de recerca de 18 països i un grup de treball sobre el tema.

Al capítol primer de l’informe s’analitzen els factors que influeixen en el disseny i la sostenibilitat dels models de negoci dels repositoris de dades de recerca: el paper del repositori, els contextos nacionals, l’etapa en la qual es troba el repositori, les característiques de la comunitat d’usuaris i el tipus de dades que gestiona. Totes aquestes qüestions s’ha de tenir en compte a l’hora d’escollir i desenvolupar models de negoci adequats per als repositoris de dades de recerca, i s’han de revisar periòdicament al llarg del cicle de vida.

Les recomanacions van adreçades, principalment, als responsables de la formulació de polítiques científiques, entitats finançadores i gestors dels repositoris i es resumeixen en les cinc següents:

 • Totes les parts interessades haurien de reconèixer que els repositoris de dades de recerca són una part essencial de la infraestructura per a la ciència oberta.
   
 • Tots els repositoris de dades de recerca han de tenir un model de negoci clarament articulat.
   
 • Els responsables de la formulació de polítiques, els finançadors de la recerca i d’altres parts interessades han de considerar els avantatges i desavantatges dels diferents models de negoci en diferents circumstàncies.
   
 • Els models de negoci dels repositoris de dades de recerca estan condicionats i han d’estar d’acord amb les polítiques, mandats i incentius.
   
 • En el context de la sostenibilitat financera, s’haurien d’explorar les oportunitats d’optimització de costos per poder gestionar eficaçment els actius digitals al llarg del temps.

El capítol 2, titulat Panorama dels repositoris de dades de recerca, explora l’abast i les característiques dels repositoris analitzats i examina les seves fonts d’ingressos, com també les expectatives sobre la seva futura adequació, possibles fonts alternatives d’ingressos i l’optimització de costos. Dels 48 repositoris analitzats, al voltant de la meitat se centren en ciències exactes i naturals, un terç eren mixtos i prop del 15 % se centraven en ciències socials i humanitats.

Al capítol 3, Models de negoci dels repositoris en context, s’esbossen alguns dels elements importants del context en el qual operen els repositoris de dades de recerca. Proporciona una visió general de les influències contextuals i estructurals que cal tenir en compte en la selecció i desenvolupament dels models de negoci dels repositoris i dels incentius per a l’optimització de costos.

El capítol 4, Models de negoci sostenibles, explora la sostenibilitat dels models de negoci dels repositoris de dades de recerca, analitzant la seva sostenibilitat financera, els pros i els contres de diversos models de negoci i els possibles efectes dels incentius en l’optimització de costos.