Nou reconeixement als mèrits de la recerca de qualitat i impacte social i científic a l’Elisabet Almeda


Elisabet Almeda Samaranch
Elisabet Almeda Samaranch

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha avaluat l’activitat investigadora de l’Elisabet Almeda Samaranch, directora del Grup Interuniversitari Copolis. Benestar, Comunitat i Control Social, i va considerar favorablement els seus especials mèrits en la recerca científica de qualitat, corresponent al període 2001-2007.

Els mèrits de recerca s’avaluen per trams, cadascun dels quals ha d’estar format per sis anys de recerca, entenent per any un any natural complet (de l’1 de gener al 31 de desembre, o fraccions anuals iguals o superiors a vuit mesos). En la seva ponderació, es te especialment en compte les cinc principals publicacions fetes durant el període sotmès a avaluació en el context del seu currículum vitae sencer. En particular, cadascuna d’aquestes aportacions es valorada en la seva qualitat i impacte o difusió, segon la seva contribució al progrés del coneixement, la innovació i creativitat a la situació general de la ciència al país i les circumstàncies de la recerca en la disciplina i període avaluat.

En aquest sentit, s’ha considerat i destacat la participació de la Dra. Almeda en Corregir y Castigar. El ayer y hoy de las cárceles de mujeres (2002); “Estado, Sociedad civil y Rentas Mínimas de Inserción: El caso del PIRMI catalán” en Luis Moreno (ed.) Pobreza y Exclusión: La “Malla de Seguridad” en España (2002); Mujeres encarceladas (2003); “Women’s imprisonment in Spain”, en Punishment and Society. The International Journal of Penology (2005); i Rastreando lo invisible: mujeres inmigrantes en las cárceles (2005) (vegeu les dades d’identificació, el resum i els indicis de qualitat de cada aportació, aquí).

Així mateix, aquest reconeixement -produït després d’un procés d’avaluació en el que intervenen dos especialistes externs dels sistema de recerca català en condicions d’anonimat, a més d’una Comissió específica d’experts en les disciplines respectives- es constitueix en el segon sexenni o tram atorgat a aquesta professora del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

D’aquesta manera, Elisabet Almeda Samaranch continua consolidant la seva trajectòria acadèmica i científica en consonància amb l’imperatiu ètic que cal a tota i tot investigador social compromès amb el seu temps i la seva realitat. Serveixi aquesta notícia, també, com a reconeixement de les investigadores i investigadors en formació del Grup Interuniversitari Copolis.