Canvis ortogràfics 2016 

Els canvis més significatius de la nova versió de l’Ortografia de l’Institut d’Estudis Catalans es reprodueixen en els punts següents:

 • Accents diacrítics i dièresis

  • Accents diacrítics

   S’escriu l’accent diacrític únicament en quinze mots monosíl·labs: bé, déu, és, mà, més, món, pèl, què, sé, sí, sòl, són, té, ús i vós. S’escriuen sense accent diacrític els compostos i derivats d’aquests mots, com adeu, adeu-siau, marededeu, rodamon, a contrapel, entresol o subsol.


  • Dièresis

   S’escriuen sense dièresi els derivats cultes acabats en el sufix -al quan el mot primitiu no presenta un hiat: fluidal (de fluid), laical (de laic), col·loidal (de col·loide), helicoidal (de helicoide), trapezoidal (de trapezoide). En canvi, proïsmal (proïsme) o veïnal (veí).


 • Apostrofació de mots començats pel prefix a-

  L’article definit la revesteix la forma l’: l’anormalitat, l’asèpsia, l’asimetria. La preposició de revesteix la forma d’: un seguit d’asimetries, la situació d’anormalitat.


 • Mots prefixats i compostos

  • Quan el segon formant comença per r

   S’escriu rr quan el so de erra vibrant o forta apareix entre vocals: en els mots formats amb els prefixos a- privatiu i cor- (arítmia esdevé arrítmia; coresponsable passa a ser corresponsable); en el mot erradicar i derivats, i en els compostos amb els radicals raqui(o)-, reo-, rin(o)-, rinco-, riz(o)- i rodo- (cefalorraquidi, batirreòmetre, otorrinolaringòleg, ornitorrinc, micorriza, cinorròdon) i amb les terminacions -rràfia i -rrexi (neurorràfia, metrorrexi).


  • Quan el segon formant comença per s seguida de consonant

   S’hi escriu una e epentètica quan el segon formant coincideix formalment i semànticament amb un mot català: arterioesclerosi (esclerosi), cardioespasme (espasme), electroestàtic (estàtic) o feldespat (espat); però, en canvi, microscòpic, termòstat, atmosfera. Amb això es facilita la coneixença de l’ortografia d’aquests compostos perquè els assimila a la resta de compostos i prefixats (autoescola, infraestructura, poliesportiu, preescolar).


  • Guionets

   En els conjunts formats per un substantiu o un adjectiu precedits de l’adverbi no, s’escriu un guionet únicament en els casos lexicalitzats (per exemple, el no-alineament però la no confessionalitat de l’Estat, art no-figuratiu ‘abstracte’ però arma no reglamentària).

   En els compostos a la manera culta (formats per dos o més adjectius amb la terminació -o llevat del darrer), sempre que no responguin a un concepte unitari (és a dir, en els casos no lexicalitzats), és admissible l’ús del guionet (el tractat hispano-americà ‘d’Espanya amb Amèrica’; cf. els països hispanoamericans ‘d’Hispanoamèrica’).

   S’escriuen aglutinats i sense guionet expressions nominals lexicalitzades com un sensepapers o una contrarellotge (però amb guionet déu-n’hi-do i cotó-en-pèl, amb accent gràfic en el primer component), i també compostos formats per dues bases verbals del mateix camp semàntic, perquè no es consideren mots repetitius o expressius (a cuitacorrents, sucamulla, a matadegolla).


Retrucs Per aplicar la nova ortografia a l’edició de documents, es poden incorporar als verificadors ortogràfics el diccionari diccionari complementari i el d’exclusions que hi ha al Retrucs.
Bibliografia
Nogué Serrano, Neus. Les principals novetats de l’Ortografia catalana (2017) i la Gramàtica de la llengua catalana (2016) de l’Institut d’Estudis Catalans [en línia]. [Barcelona]: Santillana, 2017. <http://hdl.handle.net/2445/127206> [consulta: 18 setembre 2021].

Ortografia catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2017. <http://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_digital.pdf> [consulta: 10 setembre 2021].

Ortografia catalana: presentació [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016. <http://www.iec.cat/llengua/documents/ORTOGRAFIA-Presentació.pdf> [consulta: 17 gener 2017].

Principals modificacions que inclou l’Ortografia catalana de l’IEC (2016) [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, 2016. <http://hdl.handle.net/2445/104063> [consulta: 16 gener 2017].

Resum de la nova ‘Ortografia catalana’ [en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics, 2017. <http://hdl.handle.net/2445/120885> [consulta: 20 setembre 2017].
Darrera actualització: 21-10-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Canvis ortogràfics 2016» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2861> [consulta: 21 octubre 2021].