Destinataris

El curs no requereix cap titulació universitària prèvia i s’adreça a diferents perfils acadèmics i professionals:

  • Tècnics/-ques de normalització lingüística i de dinamització lingüística
  • Professionals dels serveis lingüístics
  • Professionals de l’acolliment lingüístic (educadors/-es socials, mediadors/-es, etc.)
  • Coordinadors/-es de llengua i cohesió social d’escoles i instituts
  • Mestres i gestors/-es de centres educatius de primària
  • Professorat de llengua i literatura catalana
  • Tècnics/-ques de l’administració pública, l’empresa privada o l’associacionisme que treballin en qüestions relacionades amb la gestió lingüística
  • Professionals de les institucions culturals
  • Activistes lingüístics
  • Estudiants de qualsevol branca de les ciències humanes o socials i públic general interessat a ampliar la seva formació en aspectes de la sociolingüística