La nostra revista, volums publicats...

Revista DUODA

El feminisme de les més joves

Text en format PDF

Libres rebuts

El feminisme de les més joves
Núm. 43 (2012)

Llegir a www.raco.cat.

SUMARI
EDITORIAL
6...........El feminisme de les més joves / El feminismo de las más jóvenes
ARTICLES
16.......Josefina Molina
La mujer en el audiovisual
Col·loqui
TEMA MONOGRÀFIC:
EL FEMINISME DE LES MÉS JOVES / EL FEMINISMO DE LAS MÁS JÓVENES
48.......Elena Álvarez Gallego
Un claro espera allí en el bosque, siempre, para nosotras
60.......Aura Tampoa Lizardo
Una elipse entre eros y escritura
72.......Erika Irusta Rodríguez
Y así, me hice mujer
Col·loqui
110.....Chiara Zamboni
Mil inicios nuevos y el secreto de la vida
Col·loqui
ENSENYAMENT
134.....Maria Lluïsa Cunillera i Mateos
Sóc una mestra, sóc una dona
PROJECTE D’ARTISTA
146.....Blanca Casas Brullet
RESSENYES
158.....Assumpta Bassas, Joana Masó
174.....Josefa Otero Ochaíta
182.....Summaries
188.....Les autores

Dades de la publicació

196 pàgines

DIRECTORA: Mª Elisa Varela-Rodríguez
CONSELL EDITORIAL: Lourdes Albi (Duoda, Recerca de Dones), Sara Alcina (Duoda, Recerca de Dones), Remei Arnaus (Universitat de Barcelona), Assumpta Bassas (Universitat de Barcelona), Núria Jornet (Universitat de Barcelona), Asunción López (Universitat de Barcelona), Gloria Luis (Duoda, Recerca de Dones), Laura Mercader (Universitat de Barcelona), María-Milagros Rivera (Universitat de Barcelona), Mª Elisa Varela (Universitat de Girona)
i Caroline Wilson (Duoda, Recerca de Dones)
COMITÉ DE SÀVIES: Pat Carra (Libreria delle donne di Milano), Josefina Mutge Vives (C.S.I.C.), Anna Maria Piussi (Università de Verona), Elena del Rivero (Duoda, Recerca de Dones) i Chiara Zamboni (Università di Verona)
Els textos publicats a DUODA són sotmesos a avaluació i revisió anònima externa
Les normes per publicar a Duoda: www.ub.edu/duoda
Les bases de dades que indexen DUODA consten a www.ub.edu/duoda
Disseny portada i composició: Kiki Bauer
Maquetació: Sara Alcina Zayas
Tipografía: Odile
EDITA: Duoda. Recerca de Dones Universitat de Barcelona.
Adolf Florensa, 8 08028 Barcelona
Tls.: +34 93 448 13 99 i +34 93 403 97 92. Fax: +34 93 448 13 98
e-mail: duoda@ub.edu, www.ub.edu/duoda
Correspondència: Comissió de documentació i publicacions de DUODA, Adolf Florensa, 8 08028 Barcelona duoda4@ub.edu
Imprimeix:
Tallers gràfics de Rúbrica Editorial. Castella, 30
08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 370 22 51
Distribueix: Marcial Pons Librero. Dpto. de suscripciones. San Sotero 6, 28037 Madrid. Tl. (+34) 91 304 33 03. Fax (+34) 31 327 23 67
e-mail: revistas@marcialpons.es
Dipòsit legal: B-31357-2012- ISSN: 1132-6751
© Duoda, Recerca de Dones. Universitat de Barcelona

Accés lliure al contingut

Universitat de Barcelona
Pujar ^