Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats del Parc de la Serralada Litoral (escala 1:10.000)
        
El mapa d'hàbitats de la Serralada Litoral

S'han cartografiat a escala 1:10.000 els hàbitats CORINE i els Hàbitats d'Interès Comunitari del Parc de la Serralada Litoral i àrees properes, situat a cavall de les comarques del Maresme i el Vallès Oriental. L'àrea total abastada pel mapa és de poc més de 7.366 hectàrees.

L'aixecament s'ha fet utilitzant els ortofotomapes 1:5.000 i 1:2.500 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (infraroig i color) i el treball de camp s’ha realitzat a la primavera i estiu de 2012 i de 2013, tot i que el territori inclòs al Parc de la Serralada de Marina va ser cartografiat l’any 2010. La llegenda està constituïda per unitats CORINE enunciades i explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya. La informació cartogràfica està estructurada en dues capes, una de polígons i una altra de punts, cada una de les quals duu la informació dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). L'àrea mínima s'ha establert en 0,2 hectàrees per als polígons. Els hàbitats que ocupen menys superfície s'han representat amb punts. D'altra banda, durant el treball de camp hem anotat la localització d’aquelles poblacions d’espècies exòtiques que hem considerat més impactants, esteses o visibles, i les hem incorporat a una capa de punts. En el conjunt de l'espai cartografiat hem pogut delimitar un total de 2.664 polígons i 611 punts. En total s’han detectat 114 hàbitats; d'aquests, 15 són d’interès comunitari, dels quals 3 són prioritaris. La capa de flora exòtica conté 64 tàxons i 354 punts. Per últim, i malgrat que l’objectiu d’aquest treball és l’elaboració d’una cartografia d’hàbitats, el treball sobre el terreny ens ha permès localitzar algunes espècies que representen novetats florístiques per al Parc de la Serralada Litoral o àrees properes, o noves poblacions de plantes rares o no retrobades des de fa força temps. Els detalls d'aquestes cites de flora es troben a la memòria.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona ha promogut i finançat la cartografia dels hàbitats d'aquest espai natural.

Autor de la cartografia: Moisès Guardiola.
Període de realització: 2012 i 2013.
Data de lliurament: 2013.
Memòria de la cartografia
[PDF]
Descàrrega del mapa (ETRS89)
[SHAPE]


Retorn a la pàgina principal de la cartografia dels espais naturals de protecció especial
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu