Separació de decimals

La separació decimal es fa amb una coma en la majoria de països europeus, encara que hi ha llengües (com ara l’anglès) que fan servir el punt. Per evitar la confusió amb el separador de milers en català no és recomanable usar el punt com a separador decimal, tret que tècnicament no es pugui configurar la coma amb aquesta funció, cosa que la tecnologia i programari actual en general permeten. D’altra banda, no és correcte emprar una coma volada amb aquest funció.

Exemple adequat6,53 g
Exemple inadequat6.53 g
Exemple no admissible6’53 g
Exemple adequat3,14159265 ms
Exemple inadequat3.14159265 ms
Exemple no admissible3’14159265 ms


En determinades disciplines i en edicions molt acurades en què es fa servir l’espai fi per separar els milers, d’acord amb la norma ISO 80000-1, l’agrupació també s’aplica a les xifres decimals (començant pel separador de decimals cap a la dreta).

Exemple adequat1 763,141 592 65 mg

Exemple no admissible1.763,141 592 65 mg
Més informació
ISO 80000-1. Grandeurs et unités. Partie 1: Généralités. Ginebra: ISO, 2009.

«Reial decret 493/2020, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 2032/2009, de 30 de desembre, pel qual s’estableixen les unitats legals de mesura». Butlletí Oficial de l’Estat, 2020, núm.  119. Disponible en línia a https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4707-C.pdf.
Darrera actualització: 15-7-2020
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Separació de decimals» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3085> [consulta: 20 abril 2024].
Pujar al principi de la pàgina