Exposició oral

Només un 35 % de la informació que es transmet en una exposició oral prové del llenguatge verbal. El 65 % restant, sorprenentment, prové del llenguatge no verbal. Més enllà de les qüestions clàssiques pròpies de la comunicació verbal, relatives a l’adequació, la claredat, l’estructura del disurs, la tria del lèxic o l’ús de materials de suport, convé doncs fer atenció màxima als aspectes de seguretat, gestualitat, mirada, veu o temps d’exposició.

A més, abans de la presentació, cal assegurar-se de

 • Verificar que els materials i les eines de suport (aplicacions, navegador, ordinador, llapis USB, altaveus, canó, passador, etc.) funcionen correctament al lloc on es fa l’acte.

 • Disposar d’un esborrany del discurs adequat a l’objectiu comunicatiu i basat en el contingut que es mostra visualment a l’audiència.

 • Tenir clares les idees principals de l’exposició, sense memoritzar-les ni recitar-les.

 • Comprovar que el temps disponible s’ajusta a la presentació oral prevista.

 • Practicar i fer tantes proves com calgui per guanyar seguretat i trobar l’estil i el to més adequats.


D’altra banda, durant la presentació, cal tenir presents algunes consideracions importants:

 • Presentar-se davant del públic.

 • Introduir el tema de manera clara per enfocar bé i centrar el contingut de la presentació. Els primers minuts són clau per captar l’atenció de l’audiència.

 • Parlar amb un to de veu i volum adequats, i evitar tant com es puguin les crosses o mots superflus.

 • Controlar els moviments gestuals, i evitar tics, males postures i vestuari inadequat.

 • Apel·lar, en la mesura que sigui possible, el públic perquè se senti part de la presentació.

 • Adequar les explicacions al nivell de coneixement dels oients.
Més informació
Com comunicar: 50 consells pràctics per fer exposicions orals eficaces [en línia]. Barcelona; Bellaterra; Girona: Servei de Llengües i Terminologia, Universitat Politècnica de Catalunya; Servei de Llengües, Universitat Autònoma de Barcelona; Servei de Llengües Modernes, Universitat de Girona. <https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/assets/files/consells_oral_ca.pdf> [consulta: 30 abril 2021].

«Exposició oral» [en línia]. A: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Llengües; Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia (dir.). Argumenta. Barcelona: Universitat de Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona; Universitat Politècnica de Catalunya; Universitat Pompeu Fabra; Universitat de Girona; Universitat de Lleida; Universitat Rovira i Virgili; Universitat Oberta de Catalunya; Universitat de Vic, 2006. <http://wuster.uab.cat/web_argumenta_obert/unit_09/tot_t09.html> [consulta: 2 juliol 2018].
Darrera actualització: 5-7-2023
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Exposició oral» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=3646> [consulta: 5 març 2024].
Pujar al principi de la pàgina