Accés amb estudis universitaris iniciats per trasllat d'expedient / reconeixement de crèdits

El Reial decret 412/2014, de 6 de juny s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

 

Poden sol·licitar l'admissió per aquesta via:

  • Persones amb estudis universitaris oficials parcials cursats a la UB que desitgin canviar d'ensenyament.

Documentació a aportar: expedient acadèmic i pagar les taxes corresponents segons decret de preus

 

En tots tres supòsits s'ha de complir el requisit de tenir reconeguts un mínim de 30 crèdits en l'estudi de grau al qual es vol accedir.

 

El tràmit consta de dues parts:

1. Sol·licitud de reconeixement de crèdits 

Presentació sol·licituds del 13 de juny a l’1 de juliol de 2022

 

Abonament de les taxes corresponents

El decret de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits. (consulta el preu).

Resolució del Cap d’estudis

La resolució de reconeixement es comunica a la persona interessada.

Si obtens un mínim de 30 ECTS en el nou grau que vols cursar, hauràs d’omplir el formulari de sol·licitud del punt - 2. Sol·licitud admissió, per sol·licitar plaça i competiràs amb tots els alumnes que han demanat accés per aquesta via, per la nota mitjana d'expedient.

Les assignatures reconegudes en una altra universitat no tenen efecte en aquesta, excepte en el cas que siguin ratificades en el mateix expedient de reconeixement.

 

2. Sol·licitud admissió

Presentació sol·licituds del 27 de juny a l’12 de juliol de 2022

 

OFERTA DE PLACES DE LA FACULTAT DE BELLES ARTS PER AL CURS 2022-2023

Per aquesta via, primer cal haver obtingut una resolució del/la cap d’estudis amb un mínim de 30 crèdits reconeguts en l’ensenyament de grau al qual es vol accedir.

Ensenyament

Estudis universitaris oficials espanyols parcials

Estudis universitaris estrangers

Belles Arts

7

3

 

Conservació-

Restauració de Béns

Culturals

 

4

 

1

 

Disseny

 

5

 

1


En el cas que la degana resolgui favorablement l'admissió en el grau, caldrà formalitzar la matrícula en el mateix curs en què s'ha obtingut la plaça. En cas contrari l'admissió quedarà sense efecte.

 

SOL·LICITUD PER DEMANAR PLAÇA

 

 

IMPORTANT

  • Les persones que ja tinguin una titulació universitària oficial espanyola han de sol·licitar plaça a l’ensenyament que vulguin cursar mitjançant la preinscripció universitària.
  • L’alumnat a qui no se li reconeguin un mínim de 30 crèdits haurà de sol·licitar plaça mitjançant preinscripció universitària.
  • El fet de tenir reconeguts els crèdits necessaris no atorga dret a plaça.
  • En tot cas, és recomanable que l’alumnat interessat també sol·liciti l’admissió mitjançant la preinscripció universitària.

 

Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d’adreçar a:

Oficina d'Accés a la Universitat 
Via Laietana, 2 
08003 BARCELONA 
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591