Comissió de qualitat

La Comissió de Qualitat de la Facultat garanteix la implantació i l'efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió i els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l’elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

 • Garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat;
 • Supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat;
 • Garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.
 • Revisar i actualitzar tots els processos relacionats amb el Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat del centre.

Membres de la Comissió

 • Presidenta: M. Dolors Tapias Gil
 • Secretària: 
 • Cap d'Estudis grau de Belles Arts: Marta Negre Buso
 • Cap d'Estudis grau de Disseny: Oriol Moret Viñals
 • Cap d'Estudis grau de Conservació - Restauració de Béns Culturals: Anna Nualart Torroja
 • Vicedegà acadèmic i de Doctorat: Joaquim Cantalozella Planas
 • Vicedegana de Mobilitat, Recerca, Màsters i Postgraus: Núria Ricart Ulldemolins
 • Coordinació de Màsters Universitaris:                 

Jose Aurelio Castro Varela
Àngels Viladomiu Canela
Marta Oriola Folch
Antoni De Padua Remesar Betlloch

 • Administradora: Purificación Aguilera Lopez
 • Tècnica de qualitat del centre: Lorena García García
 • Estudiant: Ana Pujol Alarcón
Comparteix-ho: