Revisió i millora

La Facultat de Belles Arts a traves de la Comissió de Qualitat vetlla per a la millora continua dels seus ensenyaments.  Duu a terme el seguiment i la revisió periòdica dels seus procediments i del SAIQU de la Facultat, portant a terme un anàlisi de les dades, indicadors, enquestes i informes de fonts internes (de la facultat i la UB) i externes (Guies i informes d'avaluació d'AQU Catalunya) que es realitzen a través dels informes de seguiment, i dels autoinformes d’acreditació. De l’anàlisi d’aquesta informació se’n deriva un Pla de Millores que recull de forma integrada l’estat actual de les propostes de millora derivades de la gestió interna i externa de la qualitat. L’eina Pla de millores, és administrada i actualitzada per la Comissió de la Qualitat de la Facultat:

 

A més, a causa de la importància de la millora contínua, anualment s'elaboren els Informes de Revisió del SAIQU, els quals són fruit també de l'anàlisi i la reflexió de l'estat i el desenvolupament del SAIQU de la Facultat.