Política i Objectius de qualitat

La qualitat i el seu assegurament, així com la transparència, són valors essencials per garantir la credibilitat i la confiança de les institucions universitàries.

La Junta de Facultat de Belles Arts, en coherència amb la política de qualitat de la UB i amb els compromisos expressats a les memòries elaborades per la verificació dels títols del Centre, vol manifestar el seu compromís envers la qualitat de les activitats que desenvolupa.

La Junta de Facultat entén que, atesa la naturalesa de les activitats que es duen a terme al centre, la qualitat és un factor estratègic per aconseguir que els graduats adquireixin les competències (coneixements, habilitats i actituds) que corresponen a la seva titulació, les quals hauran de ser reconegudes pels ocupadors i per la societat en general.

La Junta de Facultat es compromet a utilitzar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que tingui a l’abast per complir les normatives legals i els requisits que s’estableixin i que afavoreixin la convergència cap a l’espai europeu d’educació superior.

Per fer efectiu el compromís amb la qualitat, la Junta de Facultat, va aprovar, en la reunió celebrada el 21 de desembre de 2021 el document  Política i objectius de la qualitat de la Facultat de Belles Artsen el qual es  concreten els objectius següents:

 

  • Fomentar la qualitat en les activitats de docència, de recerca i de transferència de coneixement.
  • Promoure la formació continuada del personal docent i investigador (PDI) i del personal d’administració i serveis (PAS).
  • Estimular la formació continuada de l’alumnat oferint postgraus i màsters propis.
  • Promoure i difondre, internament i externament, la recerca duta a terme a la Facultat.
  • Potenciar la mobilitat internacional de l’alumnat, el professorat i del personal d’administració i serveis.
  • Promoure relacions i activitats amb l’entorn social, educatiu i de recerca per augmentar la relació amb la societat i essencialment la presència pública de la Facultat.
  • Potenciar la qualitat de la internacionalització de l’alumnat, del PDI i del PAS.
  • Garantir l’efectivitat del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat dels procediments i dels processos per afavorir la millora continuada dels ensenyaments del centre.
  • Garantir l’efectivitat del marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) revisant els procediments i, si escau, millorant-los periòdicament a través d’una gestió eficaç del Pla de millora de la Facultat.

 

 

Comparteix-ho: