Prèstec d'obres de la Col·lecció de Belles Arts

La Facultat de Belles Arts posa a disposició de la comunitat universitària i les empreses externes un sistema de préstec d’obres d’art que els permet gaudir temporalment de pintures, escultures, gravats, fotografies, etc.

Qualsevol préstec de la Col·lecció Belles Arts estarà condicionat a l'acceptació i compliment, per part de la part prestatària del  procediment i les condicions de cessió següents:

 

CONDICIONS PEL PRÉSTEC D’OBRES DE LA COL·LECCIÓ BELLES ARTS

Aquest document té per objectiu la regulació dels requisits exigibles i el procediment pel préstec d’obres de la Col·lecció Belles Arts, així com les condicions en que les obres hauran de ser tractades fins la seva devolució a la Facultat de Belles Arts.

El préstec d’obres de la Col·lecció Belles Arts és una manera de contribuir a la difusió de les obres artístiques de la Facultat de Belles Arts, però també el benefici del gaudi de les obres per part de les unitats de la UB que demanen el seu préstec.

Qualsevol préstec de la Col·lecció Belles Arts estarà condicionat a l’acceptació i compliment per part de la part prestatària del següent procediment i condicions de préstec:

 1. Sol·licitud per poder veure les obres disponibles per la cessió. La petició haurà de dirigir-se per escrit al Degà i a l’Oficina de Patrimoni de la Facultat de Belles Arts.
 2. Sol·licitud de préstec de la obra. La petició haurà de dirigir-se per escrit al Degà i a l’Oficina de Patrimoni de la Facultat de Belles Arts fent constar la fitxa tècnica i autoria de l’obra.
 3. El Deganat autoritzarà per escrit la cessió de l’obra. Tot i així aquest préstec estarà subjecte al seu estat de conservació o interès especial per part del Deganat o l’Oficina de Patrimoni de la Facultat. Per tant es podrà denegar aquest préstec.
 4. Signatura dels documents de cessió de l’obra. La persona responsable de la part prestatària de l’obra es comprometrà a acceptar les condicions següents :

  Respectar les condicions climàtiques (humitat relativa i temperatura), lumíniques (no il·luminació directa) i de seguretat de l’obra (ancoratge de seguretat) i de l’espai expositiu que constin en el document.

  Evitar els moviments innecessaris de les obres. Se sol·licitarà autorització a la Facultat de Belles Arts per tots els canvis de la ubicació inicial de la obra

  En cap cas es podrà modificar cap element de l’obra ni ser restaurada, netejada ni alterada de cap de les maneres

 5. La part prestatària assumirà el transport i el muntatge de les obres. La Facultat de Belles Arts pot preveure un sistema d’acompanyament del desplaçament de les obres que presenciaran el desembalatge, així com la instal·lació de les obres a l’espai on serà exhibit.
 6. La part prestatària accepta la revisió de l’estat de les obres que la Facultat de Belles Arts realitza periòdicament. .
 7. Quan l’estat de conservació de les obres requereixi restauració, hauran de tornar a la Facultat de Belles Arts i les despeses correran a càrrec de la unitat que ha demanat el préstec.
 8. Les dades d’embalatge i devolució de les obres seran acordades pel prestatari i la responsable de l’Oficina de Patrimoni
 9. L’incompliment de les condicions de l’autorització, d’acord amb l’informe de l’Oficina de Patrimoni, donarà per no vàlid el préstec i el retorn de l’obra
 10. En cas de pèrdua, desperfecte o modificació de l’obra, la persona signatària del document de cessió haurà d’assumir el valor de l’obra.
Comparteix-ho: