Comissió d'Usuaris del Servei de Làmina Prima

Composició

 1.  el/la responsable científic/a, que la presideix.
   
 2.  el/la responsable Tècnic/a, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió.
   
 3. dos professors representants de cada Departament de la Facultat de Ciències de la Terra.
   
 4. el Delegat/da de Rector per a la Recerca.
   
 5. L’Administrador/a de Centre de Biologia-Ciències de la Terra.

 

La Comissió es reuneix una vegada a l’any en sessió ordinària i en sessió extraordinària sempre que ho estimi convenient el responsable científic, o quan ho sol·licitin la meitat dels seus membres.

 1. Informar als respectius Caps de Departament sobre: el reglament d’organització i funcionament intern del SLP i de qualsevol altre reglament o normativa que s’aprovi a la Comissió, la proposta anual de pressupost i tarifes de la Unitat, les activitats de la Unitat descrites a la memòria anual del SLP i de les sol·licituds de nou personal i adquisició de nous equips.
   
 2. Ser informada de les incidències que es puguin produir en les prestacions del Servei i participar en llur solució.
   
 3. Proposar l’admissió de nous membres de la Comissió d’Usuaris.
   
 4. Vetllar pel compliment, per part dels usuaris, de les normes d'ús i de seguretat del SLP.

 

 • President
  Dr. Domingo Gimeno Torrente
   
 • Secretària
  Dra. Dolors Barsó Romeu
   
 • Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà: Secció EPGM
  Dra. Patricia Cabello López
   
 • Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà: Secció GG
  Dr. Josep Maria Casas Tuset
   
 • Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada: Secció GPPG
  Dr. Domingo Gimeno Torrente
   
 • Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada: Secció CMFM
  Dr. Joan Carles Melgarejo i Draper
   
 • Delegat de Rector per la Recerca
  Dr. Miguel Garcés Crespo
   
 • Administradora de Centre de Biologia-Ciències de la Terra
  Sra. Montserrat Gorris Galtes

Comparteix-ho: