Consells d'estudis

Per a cada grau del centre s’ha constituït un consell d’estudis que s’ocupa de tots els aspectes relacionats amb la docència: vetlla per la coherència de les matèries en el marc del pla d’estudis, fa el seguiment dels plans docents i dels resultats acadèmics, organitza les tutories acadèmiques, cada curs organitza la programació dels graus i fa l’encàrrec docent als diferents departaments.

D’acord amb l’Estatut de la UB, els consells d’estudis estan formats per un professor, com a mínim, de cada departament que té docència al grau, un membre de l’administració, amb veu i sense vot, i una representació dels estudiants matriculats al grau en un nombre igual al de professors membres del consell.

Comparteix-ho: