Junta de Facultat

Informació

La Junta de Facultat és l'òrgan de govern de la Facultat i es regeix pel següent reglament intern aprovat el 31 de març de 2004 (document disponible en aquesta mateixa pàgina).

La Junta de Facultat es reuneix regularment. Tot i això, s'han creat una sèrie de comissions delegades que s'encarreguen de diferents aspectes de la vida acadèmica, investigadora i de gestió de la Facultat de Ciències de la Terra. A més, la Junta de Facultat podrà crear altres comissions delegades per tractar matèries específiques la composició de les quals serà establerta per la pròpia junta, així com les seves atribucions i durada.

La Junta de Facultat té constituïda una Comissió Permanent, que es reuneix i pren decisions entre Juntes de Facultat. És un òrgan delegat de la Junta de Facultat al qual s'assignen les competències relatives a la gestió ordinària de la Facultat i les funcions de suport a l'activitat del degà. És formada pels membres de l’equip deganal, els/les caps i secretaris/es de departament, els/les caps d’estudis dels graus, l’Administrador/a de Centre i el/la Cap de la Secretaria d’Estudiants i docència de la Facultat.

El 51% de professorat funcionari dels cossos docents universitaris

El 9% d'altre personal docent i investigador

El 30% d'estudiants, inclosos els de doctorat

El 10% de personal d'administració i serveis

Dr. Albert Soler Gil, degà i president

Dra. Eulàlia Masana Closa, vicedegana Acadèmica

Dra. Gemma Alías López, vicedegana de Qualitat

Dr. Àlex Marcuello Pascual, vicedegà d'Economia i Recerca

Dr. Carles Martín Closas, secretari

PDI PERMANENT

 1. GEMMA ALIAS LÓPEZ                                                  
 2. DAVID AMBLÀS NOVELLAS                                         
 3. MERITXELL AULINAS JUNCÀ                                      
 4. JAUME BORDONAU IBERN                                         
 5. PATRICIA CABELLO LÓPEZ                                        
 6. EVA ISABEL CACHO LASCORZ                                   
 7. MARIA TERESA CALVET PALLÀS                                
 8. MIQUEL CANALS ARTIGAS                                          
 9. CRISTINA DOMÈNECH ORTÍ                                       
 10. MARIA TERESA GARCIA VALLÈS                                
 11. MARTA GUINAU SELLÉS                                              
 12. GALDERIC LASTRAS MEMBRIVE                                
 13. MIGUEL LÓPEZ BLANCO                                              
 14. ALEJANDRO MARCUELLO PASCUAL                          
 15. ANNA MARTÍ CASTELLS                                               
 16. CARLES MARTÍN CLOSAS                                            
 17. JUAN DIEGO MARTÍN MARTÍN                                     
 18. EULÀLIA MASANA CLOSA                                             
 19. JOAQUIN ANTONIO PROENZA FERNÁNDEZ              
 20. PILAR NEUS QUERALT CAPDEVILA                            
 21. LUIS RIVERO MARGINEDAS                                        
 22. EDUARD ROCA ABELLA                                               
 23. MÓNICA ROSELL LINARES                                          
 24. ALBERTO SÁEZ RUIZ                                                   
 25. ALBERT SOLER GIL                       

 

ALTRE PDI   

 1. HELENA ALBERT MÍNGUEZ                                       
 2. IRENE CANTARERO ABAD                                            
 3. ALEXANDRE SENDRÓS BREA-IGLESIAS                                     
 4. ENRIQUE GÓMEZ RIVAS              

 

ALUMNAT

1. MARIA ESTRADE MORAGAS

2. VÍCTOR GARCIA PIZARRO

3. DANIEL GONZALEZ RUBIO

4. ANNA LOPEZ VARA

5. LORENA SILVA BALSEIRO

 

PAS      

 1. JUAN JOSÉ ALFONSO LÓPEZ
 2. ELISENDA FARRÉ CASART
 3. MONTSERRAT GORRIS GALTÉS
 4. MERCEDES LÓPEZ MARTÍNEZ

               

1. ALBERT SOLER GIL  (Degà i President)

2. ALEX MARCUELLO PASCULA  (vicedegà d'Economia i Recerca)

3. EULÀLIA MASSANA  CLOSA   (vicedegana Acadèmica)

4. GEMMA ALÍAS LÓPEZ  (vicedegana de Qualitat)

5. CARLES MARTÍN CLOSAS  (Secretari)

 

6. MIGUEL GARCÉS CRESPO  (Cap Dept. Dinàmica de la Terra i l'oceà)

7. ORIOL FERRER GARCIA  (Secretari Dept. Dinàmica de la Terra i l'Oceà)

 

8. LLUIS RIVERO MARGINEDAS  (Cap Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada)

9. MARIA TERESA GARCIA VALLÈS (Secretària Dept. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada)

 

10. CRISTINA DOMÈNECH ORTÍ   (Cap D’estudis Grau Geologia)

11. GALDERIC LASTRAS MEMBRIVE    (Cap D’estudis Grau Ciències del Mar)

12. ÀNGELS CANALS SABATÉ   (Cap D’estudis Grau D’Enginyeria Geològica)

 

13. MONTSERRAT GORRIS GALTÉS      (Administradora de Centre)

14. SIMÓN CAMPOS CELADA     (Cap Secretaria)       

Comparteix-ho: