Comissió de Doctorat

Composició

La Comissió de Doctorat i Postgrau està formada pels següents membres:

- El/la degà/na o vicedegà/na en qui delegui, que la presideix.

- Un/a professor/a en representació de cada departament.

- Els coordinadors dels programes de doctorat vinculats a la facultat.

- Un/una estudiant de doctorat.

- L'administrador/a de centre o un membre del PAS en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari/a de la Comissió.

Pot constituir-se la Comissió Permanent de la Comissió de Doctorat i Postgrau formada pel/per la degà/na o vicedegà/na en qui delegui, que la presideix, una representació de casacuna de les seccions i l'administrador/a de centre o un membre del PAS en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari/a de la Comissió.

 • President
  Dr. Galderic Lastras Membrive
   
 • President Comissió Acadèmica de Ciències de la Terra
  Dr. Alberto Sáez Ruiz
   
 • President Comissió Acadèmica de Ciències del Mar
  Dr. Antoni Calafat Frau
   
 • Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà
  Dr. Carles Martín Closas

 

 • Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada
  Dra. Anna Travé Herrero

 

 • Representant dels doctorands/es

  Sr. Oriol Vilanova Pagès

 •  
 • Secretària
  Sra. Susana Martínez Verchili

Controlar el compliment del calendari de gestió dels estudis de doctorat.

Decidir sobre l'accés a programes de doctorat i cursos de postgrau amb llicenciatures d'accés no contemplades als programes o als cursos.

Informar sobre les propostes de cursos de postgrau.

Decidir sobre els trasllats i l'accés d'estudiants de doctorat que desitgen continuar estudis a la Universitat de Barcelona.

Decidir sobre trasllats d'expedient per realitzar la tesi doctoral.

Decidir sobre l'homologació del certificat de docència obtingut en un programa de doctorat de la UB o d'altres Universitats.

Establir els criteris generals d'adaptació dels programes de doctorat.

Decidir sobre la convalidació/adaptació de cursos de programes de doctorat.

Decidir sobre el canvi d'adscripció de departament en programes interdepartamentals per a la realització del període d'investigació.

Establir el període d'inscripcio al Diploma d'Estudis Avançats per a cada programa (juny o setembre).

Establir el període d'inscripció a l'examen per a l'obtenció del Diploma d'Estudis Avançats per a cada programa de doctorat i aprovar-ne el tribunal.

Decidir sobre l'acceptació de directors de tesi que no pertanyin a cap dels departaments responsables del programa de doctorat.

Decidir sobre l'admissió d'estudiants que sol·liciten la realització de tesis doctorals en departaments diferents al que han obtingut la suficiència investigadora.

Autoritzar la defensa i nomenar el tribunal que ha d'avaluar la tesi.

Aprovar el tribunal de premi extraordinari de doctorat.

Decidir sobre el reconeixment d'estudis previs per a cotutela de tesi.

Autoritzar les sol·licituds i convenis de cotutela de tesis.

Atorgar la menció de doctor europeu.

Supervisar la documentació per a l'avaluació interna dels programes de doctorat.

Elaborar els informes i propostes que escaiguin.

Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

Criteris

Premis atorgats

Hora: 12h

Dates:

28 de juny de 2023

26 de juliol de 2023

27 de setembre de 2023

18 d´octubre de  2023

22 de novembre de 2023

20 de desembre de 2023

24 de gener de 2024

21 de febrer de 2024

20 de març de 2024

17 d´abril de 2024

22 de maig de 2024

19 de juny de 2024

17 de juliol de 2024

27 de setembre de 2024

 

Comparteix-ho: