Comissió de Doctorat

Composició

La Comissió de Doctorat i Postgrau està formada pels següents membres:

- El/la degà/na o vicedegà/na en qui delegui, que la presideix.

- Un/a professor/a en representació de cada departament.

- Els coordinadors dels programes de doctorat vinculats a la facultat.

- Un/una estudiant de doctorat.

- L'administrador/a de centre o un membre del PAS en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari/a de la Comissió.

Pot constituir-se la Comissió Permanent de la Comissió de Doctorat i Postgrau formada pel/per la degà/na o vicedegà/na en qui delegui, que la presideix, una representació de casacuna de les seccions i l'administrador/a de centre o un membre del PAS en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari/a de la Comissió.

 • President
  Dr. Carles Martín Closes
   
 • President Comissió Acadèmica de Ciències de la Terra
  Dr. Alberto Sáez Ruiz
   
 • President Comissió Acadèmica de Ciències del Mar
  Dr. Antoni Calafat Frau
   
 • Departament de Dinàmica de la Terra i de l'Oceà
  Dr. Alberto Sáez Ruiz

 

 • Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada
  Dra. Anna Travé Herrero

 

 • Secretària
  Sra. Susana Martínez Verchili

Controlar el compliment del calendari de gestió dels estudis de doctorat.

Decidir sobre l'accés a programes de doctorat i cursos de postgrau amb llicenciatures d'accés no contemplades als programes o als cursos.

Informar sobre les propostes de cursos de postgrau.

Decidir sobre els trasllats i l'accés d'estudiants de doctorat que desitgen continuar estudis a la Universitat de Barcelona.

Decidir sobre trasllats d'expedient per realitzar la tesi doctoral.

Decidir sobre l'homologació del certificat de docència obtingut en un programa de doctorat de la UB o d'altres Universitats.

Establir els criteris generals d'adaptació dels programes de doctorat.

Decidir sobre la convalidació/adaptació de cursos de programes de doctorat.

Decidir sobre el canvi d'adscripció de departament en programes interdepartamentals per a la realització del període d'investigació.

Establir el període d'inscripcio al Diploma d'Estudis Avançats per a cada programa (juny o setembre).

Establir el període d'inscripció a l'examen per a l'obtenció del Diploma d'Estudis Avançats per a cada programa de doctorat i aprovar-ne el tribunal.

Decidir sobre l'acceptació de directors de tesi que no pertanyin a cap dels departaments responsables del programa de doctorat.

Decidir sobre l'admissió d'estudiants que sol·liciten la realització de tesis doctorals en departaments diferents al que han obtingut la suficiència investigadora.

Autoritzar la defensa i nomenar el tribunal que ha d'avaluar la tesi.

Aprovar el tribunal de premi extraordinari de doctorat.

Decidir sobre el reconeixment d'estudis previs per a cotutela de tesi.

Autoritzar les sol·licituds i convenis de cotutela de tesis.

Atorgar la menció de doctor europeu.

Supervisar la documentació per a l'avaluació interna dels programes de doctorat.

Elaborar els informes i propostes que escaiguin.

Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

Per acord de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Ciències de la Terra en data 26 de maig de 2016:

1. El candidat a Premi Extraordinari haurà de presentar la sol·licitud, disponible en el web de cada programa de doctorat, adreçada al President de la Comissió de Doctorat de centre raonant els motius pels quals podria ser mereixedor d’aquest premi.

2. Els criteris a tenir en compte a l’hora de fer les valoracions del tribunal, es basaran en:

 1. la memòria de la tesi
 2. la rellevància de la tesi en el seu àmbit
 3. els aspectes innovadors (metodologia / resultats)
 4. la defensa de la tesi (exposició / discussió amb el tribunal)
 5. l’informe emès pel tribunal de la tesi
 6. la qualitat de les revistes, en el cas de les tesis que hagin donat lloc a publicacions
 7. el DAD de l’estudiant i els Informes de seguiment

Hora:  12h

Dates:

29 de setembre de 2021

27 octubre 2021 

1 desembre 2021 

12 gener 2022 

2 febrer 2022 

2 març 2022 

30 març 2022 

4 maig 2022 

1 juny 2022 

29 juny 2022 

27 juliol 2022 

28 setembre 2022 

Comparteix-ho: