Comissió de qualitat

Presentació

La Comissió de Qualitat de la Facultat garanteix la implantació i l'efectivitat del Sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió i els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat treballen de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat, en l’elaboració de la memòria anual i el seguiment de la planificació estratègica per tal de:

 1. Garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat;
   
 2. Supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la seva qualitat;
   
 3. Garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació de les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.

 • Dra. Maria Teresa Calvet (Presidenta), Vicedegana d'Afers Acadèmics
 • Dra. Gemma Alías, Representant del centre al Consell de Direcció de l'Agència per a la Qualitat
 • Dra. Rosa Domènech, Cap d'estudis del grau en Geologia
 • Dr. Jaume Pous, Cap d'estudis del grau en Enginyeria Geològica i Ambiental
 • Dr. Galderic Lastras. Cap d'estudis de grau en Ciències del Mar
 • Dra. Diana Puigserver, Coordinadora del Màster en Ciència i Gestió Integral de l'Aigua
 • Dr. Juanjo Ledo, Coordinador del Màster en Geologia i Geofísica de Reservoris
 • Dra. Neus Otero, Coordinadora del Màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics
 • Dr. Jaume Bordonau, Professor de la Facultat de Ciències de la Terra, Dept. Dinàmica de la Terra i de l'Oceà
 • Sra. Rosa M. Peris (Cap de Secretaria), Secretaria d'Estudiants i Docència
 • Sr. Eric Crespo, Estudiant

La Comissió de Qualitat té com a funcions principals:

 • Assessorar l'equip deganal, la Junta de Facultat i els departaments en qüestions referents a la qualitat de la docència.
 • Dissenyar, implantar i revisar el sistema de gestió de la qualitat dels ensenyaments adscrits a la Facultat.
 • Promoure activitats de formació i informació amb l'objecte de millorar la qualitat de la decència, i totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

 

 

Comparteix-ho: