Revisió i millora

El SAIQU-CCTerra disposa de processos específics de qualitat que regulen i gestionen la revisió tant del propi sistema de qualitat (PEQ 011) com de les titulacions sota el seu abast (PEQ 021). Els Informes de Seguiment de Centre i els Plans de Millora es troben recollits a l'apartat VSMA. El seguiment intern del pla de millores es fa amb una periodicitat anual o bé quan hi ha algun procés d'Acreditació o Seguiment.  Els informes de revisió del SAIQU-CCTerra i llurs plans de millora coincideixen temporalment amb els anteriors.

La Comissió de Qualitat revisa periòdicament el SAIQU-CCTerra. El resultat d’aquesta revisió és l’informe de revisió del SAIQU i el Pla de Millores que se’n deriva.

 

 

 

Comparteix-ho: