Política i objectius de la qualitat

Política i objectius de qualitat de la Facultat de Ciències de la Terra (document aprovat en Junta de Facultat el dia 22 de juliol de 2020)

La Facultat de Ciències de la Terra manifesta el seu compromís envers la qualitat de les activitats que desenvolupa en els àmbits de la docència, de la recerca i de la gestió, tot seguint els objectius de qualitat de la Universitat de Barcelona i les especificitats que li són pròpies.

La Facultat entén que la qualitat és un factor clau per aconseguir que el seu alumnat, titulats/des, personal acadèmic, d'administració i serveis, adquireixin les competències necessàries per situar-los al nivell d'excel·lència que exigeix la Universitat i la societat.

La Facultat ha de ser un centre docent i de recerca de referència i qualitat reconegudes en l'àmbit de les Ciències de la Terra. Els òrgans de govern de la Facultat es comprometen a utilitzar tots el recursos que tinguin a l'abast per assolir els objectius de qualitat que es detallen en el present document.

El compromís amb la qualitat que manifesta la Junta de Facultat es concreta en els objectius següents:

  • Proporcionar una formació d'acord amb les expectatives d'excel·lència i les necessitats de la societat, per tal de situar la Facultat i els seus titulats/des com a  referents en el camp de les Ciències de la Terra.
  • Potenciar la projecció i la presència de la Facultat, tant a nivell nacional com internacional, dels seus titulats/des i de la Geologia i les Ciències del Mar en els entorns social, educatiu, de recerca, empresarial i de l'administració pública.
  • Fomentar la formació continuada del personal de la Facultat i dels professionals de les Ciències de la Terra.
  • Potenciar la recerca i la transferència del coneixement mitjançant la promoció dels seus Grups de Recerca, col·laboració amb el CSIC i altres institucions.
  • Vetllar perquè les infraestructures i les condicions de treball permetin desenvolupar dignament les tasques docents, de recerca i de gestió.
  • Assumir el compromís d'establir i desenvolupar adequadament les actuacions que portin a la implantació del Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat al centre.
  • Promoure la igualtat de gènere a la facultat amb la finalitat de visibilitzar la contribució de les dones en l'activitat acadèmica i investigadora i detectar possibles biaixos de gènere i desigualtats d'oportunitats.

 

La Junta de Facultat encomana a la Comissió de Qualitat del centre que sigui la garant del seguiment i compliment dels objectius anteriors, així com de la millora continuada de la qualitat.

Comparteix-ho: