Gestió de processos

Abast del SAIQU

El desenvolupament del SAIQU a tots els centres de la UB parteix d’un marc de referència comú, que pren en consideració els criteris següents:

 1. Política i objectius de qualitat
  El centre consolida una cultura de la qualitat basada en una política i uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament, i també en els responsables del SAIQU del pla d’estudis.
 2. Disseny de l’oferta formativa
  El centre disposa de mecanismes que li permeten mantenir i renovar l’oferta formativa, desenvolupant metodologies per a l’aprovació, el control, l’avaluació i la millora periòdica de la qualitat dels ensenyaments. Aquests mecanismes preveuen addicionalment l’eventual suspensió del títol i l’atenció als suggeriments i les reclamacions.
 3. Desenvolupament de l’ensenyament i d’altres actuacions orientades als estudiants 
  El centre està dotat de procediments que li permeten comprovar que les accions que emprèn, incloent-hi les pràctiques externes i la mobilitat, tenen la finalitat essencial d’afavorir l’aprenentatge de l’estudiant.
 4. Personal acadèmic i d’administració i serveis
  El centre disposa de mecanismes que asseguren que l’accés, la gestió i la formació del professorat i del personal d’administració i serveis es duen a terme amb les garanties adequades perquè compleixin les funcions que els són pròpies.
 5. Serveis i recursos materials
  El centre està dotat de mecanismes que li permeten dissenyar, gestionar i millorar els serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de l’aprenentatge de l’alumnat.
 6. Resultats de la formació
  El centre disposa de procediments que li permeten garantir que per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments es mesuren, s’analitzen i es fan servir els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès.
 7. Informació pública
  El centre està dotat de mecanismes que li permeten garantir la publicació periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.

La Facultat controla i verifica el disseny i desplegament dels graus i màsters oficials per assegurar que es compleixen els requisits necessaris per a la seva acreditació, els especificats per la UB i els definits en les diferents normatives i reglaments, i que també genera informació pública actualitzada relativa al funcionament dels ensenyaments.

Per dur a terme aquests tasca, la Facultat té identificats tots el processos relacionats amb la formació universitària necessaris per assegurar que s'assoleixen els objectius pretesos en els seus graus i màsters i n’ha determinat la seqüenciació i la interacció mitjançant un mapa de processos.

La Facultat disposa de procediments que permeten controlar, actualitzar, identificar i distribuir la documentació i les dades i indicadors que defineixen i generen el sistema de qualitat.

Les dades que es fan servir per a la millora provenen de les mesures del seguiment del desplegament dels seus ensenyaments, de la mesura i seguiment de les dades i indicadors dels processos i del servei ofert i de la satisfacció dels grups d’interès.

quadre qualitat

Comparteix-ho: