Reconeixement acadèmic d'activitats institucionals universitàries

Informació

Es poden reconèixer 6 crèdits, computables com a crèdits optatius del pla d'estudis del títol de grau per la participació en  activitats institucionals universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Un crèdit de reconeixement acadèmic equival a 25 hores de dedicació de l'estudiant.

 • Participació en activitats institucionals universitàries a la UB o en altres universitats:

Certificat en el qual hi consti, com a mínim, la informació següent:

 1. Nom i cognoms de l'estudiant
 2. Nom de l'activitat
 3. Període de realització 
 4. Hores de dedicació de l'estudiant o els crèdits ECTS aprovats 
 5. Qualificació: “apte”  o  “no apte”

 

 • Representació estudiantil:

Certificat emès pel secretari de l'òrgan col·legiat del qual és membre electe l'estudiant.

Per a les activitats de representació estudiantil realitzades amb anterioritat al curs 2013-14, l’estudiant ha de presentar a la SED una sol·licitud amb la relació d’activitats realitzades i grau de participació a les sessions. Es comprovarà que la informació és correcte i es procedirà, si s’escau, a l’autorització del reconeixement.

Un cop finalitzada l'activitat, cal fer la sol·licitud del tràmit accedint a l’aplicació amb l’identificador i contrasenya de MónUB i presentar la documentació requerida.

Per al reconeixement acadèmic de la participació en activitats institucionals no caldrà abonar cap taxa; només caldrà abonar els crèdits reconeguts en el moment de matricular-los (setembre i febrer).

L'alumnat rebrà la resolució de reconeixement directament a la seva adreça de correu electrònic.

 

Els estudiants poden sol·licitar el reconeixement de la seva participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació:

Activitats susceptibles de reconeixement

 1. Activitats organitzades pels serveis de la UB (culturals, esportives, solidàries i de cooperació)
  • CRAI
  • Estudis Hispànics
  • Escola d'Idiomes Moderns (EIM)
  • Esports UB
  • Cursos IL3
  • Gabinet Projectes Institucionals
  • Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
  • Serveis Lingüístics
  • Fundació Solidaritat UB
  • BKC
  • Vicerectorat de Relacions Internacionals i de Recerca
  • Xarxa Joan Lluis Vives
  • Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social/ Institut d'Emprenedoria (BIE)
    
 2. Activitats organitzades per la Facultat
 3. Activitats organitzades per altres centres de la UB i altres universitats
   
 4. Activitats de representació estudiantil: membres electes i actius
  (Consell, Junta, Comissions delegaded, Claustre, CG i consells directius dels col·legis majors)
  • Proporció: 1,5 crèdits per mandat i òrgan/comissió
  •  Participació a les sessions: 80% mínim.
    
Comparteix-ho: