Accés amb estudis espanyols iniciats (trasllat d'expedient)

El Reial Decret 412/2014, de 6 de juny s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.

Poden sol·licitar l'admissió per aquesta via:

 • persones amb estudis universitaris oficials parcials cursats a la UB que desitgin canviar d'ensenyament.
 • persones amb estudis universitaris oficials espanyols parcials cursats a altres universitats que desitgin iniciar un ensenyament de Grau a la UB.
 • estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o totals, sempre que s'hagi denegat l'homologació del seu títol a Espanya.

 

En tots tres supòsits s'ha de complir el requisit de tenir reconeguts un mínim de 30 crèdits en l'estudi de grau al qual es vol accedir.

El tràmit consta de dues parts: la sol·licitud de reconeixement de crèdits i l'admissió a l'ensenyament. En el cas de la nostra facultat es sol·licita en un mateix document.

 

IMPORTANT

 • Les persones que ja tinguin una titulació universitària oficial espanyola han de sol·licitar plaça a l’ensenyament que vulguin cursar mitjançant la preinscripció universitària.
 • L’alumnat a qui no se li reconeguin un mínim de 30 crèdits haurà de sol·licitar plaça mitjançant preinscripció universitària.
 • El fet de de tenir reconeguts els crèdits necessaris no atorga dret a plaça.
 • En tot cas, es recomanable que l’alumnat interessat també sol·liciti l’admissió mitjançant la preinscripció universitària.
 • Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d’adreçar a:

Oficina d'Accés a la Universitat 
Via Laietana, 2 
08003 BARCELONA 
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591 
http://universitats.gencat.cat/ca/inici/

Preinscripció universitària

Les persones que hagin iniciat estudis universitaris oficials i vulguin canviar d'ensenyament o d'universitat poden formalitzar la preinscripció a la següent adreça.

Per a qualsevol informació o gestió referent a la preinscripció universitària, us heu d'adreçar a:

Oficina d'Accés a la Universitat
Via Laietana,2, planta baixa
08003 Barcelona 
Tel. (+34) 932 230 323 - 932 232 591
Més informació 

Els estudiants admesos hauràn de sol·licitar el trasllat d'expedient al seu centre d'origen abonant, si escau, els drets de trasllat d'expedient i formalitzar la matrícula a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Ciències de la Terra.

Oferta de places: 

 • Grau de Geologia: 5 places
 • Grau de Ciències del Mar: 5 places

 

Criteris específics  per a la valoració de sol·licituds:

 • Qualificacions obtingudes en els ensenyaments cursats
 • Relació entre els currículums dels estudis anteriors i els estudis sol·licitats
 • Formació acadèmica o professional complementària
 • Estudis superiors cursats amb anterioritat

 

Termini de presentació de sol·licituds:

del  3  de  juny  al  19  de  juliol  de  2019

 

Documentació que cal presentar:

 

En el cas d'estudis iniciats a la UB:

 • Expedient acadèmic

 

En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:

 • Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del seu país, que pot ser substituïda per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya, o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.
 • Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions (expedient acadèmic en el cas d'estudiants de la UB).
 • Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponen

 

El decret de preus públics estableix una taxa per a la sol·licitud d'estudi de l'expedient acadèmic per determinar les condicions acadèmiques de transferència i reconeixement de crèdits.
La sol·licitud de reconeixement suposa el pagament d'una taxa de 54,54€, que s’abonarà a la Secretaria d’estudiants i docència.

Comparteix-ho: