Sol·licitud títol de grau

Requisits generals

A partir d’ara els estudiants que reuneixin els requisits per obtenir-lo podran realitzar el tràmit íntegrament sense haver d’acudir la Secretaria del Centre.

Un cop hagueu comprovat que totes les assignatures; obligatòries, optatives i de reconeixement de crèdits us consten com a superades (és a dir, estan en color verd en el vostre expedient) podeu procedir a la sol·licitud del títol.

Per sol·licitar-ho s’ha d’autoritzar la consulta telemàtica del DNI/NIE i el carnet de família nombrosa, si s’escau.

El tràmit s’inicia accedint a l’Espai Personal, seguint les instruccions d’alta de sol·licitud del títol de grau i autoritzant la consulta del DNI/NIE. D’aquesta manera no caldrà desplaçar-se per lliurar els documents originals.

També es podrà realitzar el tràmit d’expedició del títol. Es podrà escollir el pagament mitjançant rebut o amb targeta de crèdit. Drets d’expedició del títol: 218,15 €

Un cop verificats els tràmits per part de la Secretaria, l’alumne rebrà un correu electrònic amb l’avís notificant-li que disposa del document del resguard del títol dins del seu Espai Personal.

Aquest resguard us servirà per demostrar que heu superat l’ensenyament i que el vostre títol està en procés de tramitació. En cas que vulgueu col·legiar-vos us demanaran una còpia compulsada d’aquest resguard.

També es possible realitzar el tràmit a la Secretaria del Centre en l’horari d’atenció al públic.

Documentació que cal aportar:

  • Original i fotocòpia del DNI vigent. No es pot tramitar amb el carnet caducat (no serveix el carnet de conduir).
  • Si gaudiu d’alguna exempció/bonificació de matrícula porteu el carnet o el document acreditatiu.
  • En el supòsit que tramiteu el títol d’una altra persona, cal presentar l’autorització signada de la persona interessada i una fotocòpia del seu DNI.

 

Drets d’expedició del títol: 218,15 €. Es recomana fer aquest pagament amb targeta bancària a la Secretaria, ja que si ho feu en efectiu no es pot cobrar a Secretaria i, per tant, hauríeu d’anar a una entitat bancària a abonar-lo. Si el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya modifica l’import dels drets d’expedició, s’aplicarà des que entri en vigor.

El títol, únicament, podrà ser retirat de la Secretaria del centre per la persona titular que haurà d’identificar-se mitjançant presentació de l’original del DNI, NIE o passaport.

Si no ho pot fer personalment, pot autoritzar a una altra persona perquè el reculli, sempre mitjançant poder notarial. En aquest cas, la persona autoritzada ha de portar el poder notarial i original i fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport. Si l’esmentat poder ha estat formalitzat davant un notari estranger, el document ha de ser legalitzat per via diplomàtica o postil·lat, en el supòsit que l’estat d’on procedeix el document sigui signatari del Conveni de la Haia.

En cas de residir fora de Barcelona, la persona titular pot sol·licitar per escrit al centre, la tramesa del seu títol a la Delegación del Gobierno-Alta Inspección de Educación o Subdelegación del Gobierno o a la Oficina Consular més propera al seu lloc de residència. Aquest servei comporta el pagament previ d'una taxa per la despesa de la tramesa del títol.

Comparteix-ho: