Universitat de Barcelona

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Organització i metodologia docent

De forma general, les assignatures s'organitzaran en activitats presencials, activitats de treball dirigit i activitats de treball autònom. Les sessions presencials, que ocuparan un terç del total d'hores de dedicació de l'assignatura, podran dedicar-se a l'exposició per part del professor i el debat amb els estudiants sobre els continguts de la matèria i els problemes que planteja la seva concepció teòrica i la seva aplicació pràctica. Les activitats dirigides es poden utilitzar, així mateix, per al desenvolupament de les activitats que realitzen els estudiants, i per la seva revisió.

El Pla Docent de les assignatures és l'instrument on s'acabaran determinant tant els continguts com la metodologia i els sistemes d'avaluació.

Comparteix-ho: