Universitat de Barcelona

Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració

Sistema d'avaluació

El sistema d’avaluació ordinari d’avaluació de les assignatures és l’avaluació continuada, que ha de servir tant per acreditar i valorar l’adquisició dels aprenentatges com, sobretot, per esdevenir un instrument de formació i d’aprenentatge.

Les directrius acadèmiques i docents incorporen les indicacions relatives al règim d'avaluació de les assignatures.

─ En el règim d’avaluació continuada hi ha una prova de síntesi i un seguit d’activitats avaluables. La prova de síntesi i el conjunt d’activitats avaluables han de permetre acreditar l’adquisició dels coneixements teòrics o conceptuals de la matèria i també, en un vessant pràctic, la capacitat de resoldre activitats aplicades d’aquesta matèria. La prova de síntesi és de concepció global, de manera que garanteix l’assoliment dels objectius de la matèria exposats en el pla docent, tant pel que fa als coneixements que cal adquirir com pel que fa a les habilitats que cal desenvolupar.

─  L’estudiant té la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única en les condicions que fixa la normativa de la Universitat de Barcelona. L’estudiant ha de sol·licitar acollir-se en el sistema d’avaluació en els terminis que s’estableixin mitjançant la sol·licitud d'avaluació única. Els estudiants que no sol·licitin l’avaluació única, dins del termini establert, hauran de continuar en règim d’avaluació continuada.

─  El Pla Docent de cada assignatura conté tota la informació relativa al sistema d’avaluació.

─  Les assignatures tenen una única convocatòria d’avaluació, però hi ha la possibilitat de reavaluar l’avaluació continuada o l’avaluació única que no hagi estat superada. La reavaluació exigeix que l’estudiant hagi estat avaluat, i exclou aquells casos de no presentats.

─  Els estudiants que tinguin una qualificació final de «suspens» en alguna assignatura en règim d’avaluació continuada, podran fer una nova prova de síntesi i obtenir-hi el valor ponderat que té assignada aquesta prova en el Pla Docent corresponent.

─  Els estudiants que hagin suspès alguna assignatura en règim d’avaluació única, podran ser reavaluats d’avaluació única si prèviament havien estat avaluats.

─  El calendari de proves finals (de síntesi i úniques) és aprovat pel Consell d’estudis.

Més informació: Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges

Comparteix-ho: