Universitat de Barcelona

Grau de Gestió i Administració Pública

Reconeixement de crèdits

SOL·LICITUD

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional.

PROCEDIMENT PER A SOL·LICITAR RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

- Cal omplir el formulari de sol·licitud i escanejar la documentació acadèmica o d´altre tipus que escaigui per internet a través de la pàgina web. Els estudiants que no estiguin matriculats a la UB hauran d’enviar per correu electrònic.

Cal que presenteu la documentació a la Secretaria d’estudiants i docència. En cas de sol.licitar reconeixement acadèmic d´activitats organitzades per la Facultat de Dret a partir del curs 2014-2015 només caldrà la documentació escanejada però no és necessari presentar-la a Secretaria.

 

Activitats específiques susceptibles a reconeixement de crèdits

 1. Reconeixement d’estudis

  Podeu sol·licitar-ho si has cursat:

  Ensenyaments universitaris oficials espanyols o estrangers (convalidació)

  Ensenyaments universitaris propis espanyols

  Ensenyaments superiors oficials que condueixen al títols de:
  - Graduat en ensenyaments artístics
  - Tècnic d’arts plàstiques i disseny
  - Tècnic superior de formació professional
  - Tècnic superior esportiu

  Si teniu experiència laboral i professional i les teves tasques estan relacionades amb el grau

 2. Reconeixement acadèmic

  En aquest apartat el màxim de crèdits a reconèixer són 6 crèdits i compten com a optatius. Aconsellem que es sol·liciti el reconeixement quan s’hagin obtingut o be, 3 crèdits (75 hores) o, 6 crèdits (150 hores)

  Podeu sol·licitar-lo si has fet:

  Activitats institucionals  UB, seminaris UB

  Representació estudiantil UB

  Cursos d’idiomes en centres universitaris públics en centres  i esports UB.

  Els estudiants que no estiguin matriculats a la UB hauran d’enviar la documentació per correu electrònic a montsegonzalez@ub.edu.

  Si teniu alguna consulta, podeu adreçar-vos a reconeixementacademic.dret@ub.edu

 3. Transferència:

  En aquest apartat els crèdits no es comptabilitzen com a crèdits per obtenir el grau únicament són a efectes de què constin a l’expedient.

  La transferència de crèdits implica que, en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant, s’inclourà la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o altre universitat, que no hagin conduit a l’obtenció de un títol oficial. Per exemple un trasllat d’expedient que hi ha alguna assignatura que no es reconeix va a transferència o un canvi d’estudis on tanca l’expedient, deixa alguna assignatura superada  i que vol que consti en l’ensenyament que cursa.

 • Pagament:

  Cal pagar la taxa corresponent per al reconeixement de crèdits segons preus públics, que es pot abonar mitjançant targeta bancària ( us recomanem aquest sistema redueix el temps per resoldre la sol·licitud) o en efectiu.

 • Resolució:

  L’alumnat ha de rebre al seu domicili la resolució de convalidació mitjançant carta certificada. Per aquest motiu és molt important posar l’adreça correcta en la sol·licitud.

  Un cop s’hagi notificat la resolució, podeu consultar el reconeixement de crèdits en l’apartat expedient del vostre espai personal.

PROCEDIMENT PERQUÈ CONSTI EL RECONEIXEMENT EN L'EXPEDIENT:

Si ja heu matriculat les assignatures reconegudes, teniu un termini de 15 dies a partir de la recepció de la resolució per sol·licitar la devolució del 85% del valor dels crèdits i fer constar en el vostre expedient que estan reconegudes, sempre que la sol·licitud de reconeixement s’hagi sol·licitat en el termini comprès entre l’1 de juliol i el 31 d’octubre.

Casos en què les sol·licituds s’han formulat fora del termini, però dintre dels períodes següents:

 • Les assignatures matriculades i reconegudes de segon quadrimestre, fins al 31 de març, per què constin en l’expedient com a convalidades però sense dret a la devolució del 85%. Fora d’aquests terminis no té efectes fins al curs següent (és a dir, s’han de tornar a matricular).
 • Les assignatures reconegudes i no matriculades es poden matricular a partir de les següents automatrícules que accedeixi l’estudiant. Les trobareu a l’apartat assignatures reconegudes i s’ha d’abonar el 15% del valor del crèdit. Les assignatures reconegudes tenen un període de validesa de tres anys.

 

Nota important: La Comissió Acadèmica de la Junta de Facultat va aprovar, en la sessió 30 de març de 2011, que les assignatures de Tècniques de Treball i Comunicació o Instrumentarium es reconeixeran als estudiants que accedeixen a un grau de la nostra Facultat i que tingui superats 60 crèdits en llicenciatura, diplomatura o un altre grau de la branca de ciències socials

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DOBLES TITULACIONS (DRET-ADE, DRET-CIÈNCIES POLÍTIQUES, DRET-GAP)

 • Període de sol·licitud:

  S’ha de sol·licitar quan finalitzis qualsevol de les dues carreres. En el cas que deixis un dels ensenyament, llavors en el curs que renuncies.

  Presentar la sol·licitud de reconeixement de crèdits a Secretaria

  No hi ha cap cost ni per l’estudi de les sol·licituds ni per matricular els crèdits.

 • Resolució:

  L’alumnat ha de rebre a casa la resolució de convalidació mitjançant carta certificada. Per aquest motiu és molt important posar l’adreça correcta en la sol·licitud.

  Matrícula dels crèdits reconeguts és farà directament des de secretaria.

Comparteix-ho: