Universitat de Barcelona

Grau en Criminologia

Pràctiques

PRESENTACIÓ

Les pràctiques externes contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional. S’afavoreix d’aquesta manera, el desenvolupament per a obtenir una experiència pràctica que tendeixi efectivament a la inserció dels futurs egressats en el mercat de treball.

El Pla d'estudis de Criminologia inclou una assignatura optativa de Pràctiques externes (pràctiques curriculars) de 6 crèdits (150 hores). Les pràctiques estaran tutoritzades i avaluades per a l'obtenció de la corresponent qualificació en l'expedient acadèmic de l'estudiant

L'estudiant també pot realitzar pràctiques extracurriculars fins a un màxim de 750 hores, prorrogables a 900.

Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora en la que es desenvoluparan les pràctiques.

Els coordinadors del Programa de pràctiques externes de Criminologia i tutors són: 

La tècnica responsable de les pràctiques externes de Criminologia és la Sra. Yolanda Benito Peirotén.

 

Enllaços: Oficina de pràctiques, Clínica jurídica i Borsa de treball

 

MEMÒRIA DE PRÀCTIQUES

Tal com s’explica en la sessió informativa, una vegada finalitzades las pràctiques l’alumnat haurà d’elaborar una memòria. En l’apartat 2 d’aquesta memòria,  l’alumnat únicament haurà d’explicar tres de les tasques desenvolupades durant les pràctiques. 

Les memòries s’han de lliurar, com a màxim, 15 dies després de la finalització de les pràctiques i caldrà enviar-les per correu electrònic a la Sra. Yolanda Benito ( ybenitopeiroten@ub.edu ), que s’ocuparà de fer-les arribar, juntament amb l’informe emès pel tutor extern, al tutor acadèmic de la UB que és qui posarà la qualificació final.

  • Divendres, 23.09.2022: es publica el catàleg definitiu i el formulari de sol·licitud a la web
  • Dimarts, 27.09.2022 (fins a les 23:59): enviament del formulari de sol·licitud dels estudiants a coordinacio.practiques.criminologia@ub.edu
  • Dimecres, 28.09.2022: assignació de places
  • Dijous 29.09.2022: es publica l'assignació a la web
  • Dimarts, 04.10.2022: únic dia per a la modificació o ampliació de matrícula

 

Documents:

 

Sessions informatives

Les sessions informatives per al curs 2021-2022 es duran a terme el 20 de setembre de 2022, a les 14:00, a l'àula Victòria Kent. Durant la sessió s'explicaran les places disponibles, les seves característiques, horaris i sistema d'assignació. L'alumne procedirà a emplenar el formulari de preinscripció.


Criteris de matriculació

  • No s'acceptaran més de 65 matriculats.
  • Els estudiants hauran d'acreditar haver superat 150 crèdits en el moment de la matriculació.
  • La matriculació de l'assignatura de pràctiques no es farà en el perìode de matrícula ordinària, sino després de l'assignació de les places.
  • L'assignació posterior de places es realitzarà per rigorós ordre de nota ponderada a l'expedient acadèmic.
  • Les pràctiques es desenvoluparan el primer o segon semestre del quart curs en funció de la plaça de pràctiques assignada.

 

Formalització de la relació entre la Facultat, l’entitat col·laboradora i l’estudiant en pràctiques

La realització de pràctiques en una entitat col·laborador exigeix la formalització d’un conveni de cooperació educativa entre la Facultat i l’entitat i d’un projecte formatiu  que inclogui la descripció de les tasques i competències que l’estudiant desenvoluparà durant la seva estada. 

 

Desenvolupament i avaluació de les pràctiques

S'assignarà a l’estudiant un tutor acadèmic i un tutor de l’entitat que avaluaran el resultat de la seva estada.
En finalitzar l’estada en pràctiques, l’estudiant haurà de presentar una memòria que juntament amb l’informe del tutor de l’entitat, determinarà la qualificació de les pràctiques que s’incorporarà al seu expedient acadèmic.

 

Assegurança escolar

Els estudiants menors de 28 anys disposen de l’assegurança escolar obligatòria, inclosa en el pagament de la matrícula. Els més grans de 28 anys han de contractar l’assegurança voluntària. 

Comparteix-ho: