Universitat de Barcelona

Grau de Criminologia

Pràctiques

PRESENTACIÓ

Les pràctiques externes contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional. S’afavoreix d’aquesta manera, el desenvolupament per a obtenir una experiència pràctica que tendeixi efectivament a la inserció dels futurs egressats en el mercat de treball.

El Pla d'estudis de Criminologia inclou una assignatura optativa de pràctiques (pràctiques curriculars) de 6 crèdits (150 hores). Les pràctiques estaran tutoritzades i avaluades per a l'obtenció de la corresponent qualificació en l'expedient acadèmic de l'estudiant

L'estudiant pot, a més de realitzar les pràctiques curriculars vinculades a l'assignatura Pràctiques externes, realitzar pràctiques extracurriculars fins a un màxim de 750 hores, prorrogables a 900.

Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora en la que es desenvoluparan les pràctiques.

El coordinador del Programa de pràctiques externes de Criminologia és el Dr. Miguel Ángel Soria Verde:

 

L'adjunta és la Dra. Carolina Bolea Bardón

  • Correu: bolea@ub.edu

  • Telèfon: 934024415

  • Horari: (pendent)

 

La tècnica responsable de les pràctiques externes de Criminologia és la Sra. Yolanda Benito:

 

Normativa sobre pràctiques externes

Oficina de pràctiques, clínica jurídica i borsa de treball

 

MEMORIA DE PRÁCTICAS

Como ya se adelantó en la sesión informativa, una vez concluidas las prácticas los alumnos deberán elaborar una memoria. Existen dos modalidades. La versión abreviada a cumplimentar por aquellos estudiantes que hayan realizado un mínimo de 75 horas lectivas. La versión extendida dirigida a aquellos otros cuyo período de prácticas sea inferior a 75 horas.

La diferencia entre ambas modalidades viene marcada  por el apartado 2. En la versión abreviada el alumno, únicamente, debe explicar tres de las tareas desarrolladas durante las prácticas. Por el contrario, en la versión extendida el estudiante ha de concretar todas y cada una de las tareas realizadas de forma detallada y pormenorizada.

Las memorias deben entregarse, como máximo, 15 días después de la finalización de las prácticas. Han de remitirse por e-mail a la sra. Yolanda benito ( ybenitopeiroten@ub.edu ) quien se ocupará de su reenvío, junto con el informe emitido por el tutor externo, al tutor académico quien propondrá la calificación final.

Informació sobre les pràctiques (curs 2020-2021)

Sessions informatives

Les sessions informatives pel curs 2020-2021 es duran a terme el 17 de setembre de 2020, a les 14.30 hores, a l'aula Victòria Kent. Durant la sessió s'explicaran les places disponibles, les seves característiques, horaris i sistema d´assignació. L´alumne procedirà a emplenar el formulari de preinscripció.

 

Criteris de matriculació

  • No s'acceptaran més de 65 matriculats.

  • Els estudiants hauran d'acreditar haver superat 150 crèdits en el moment de la matriculació.

  • No serà possible matriculació a pràctiques en període d’ampliació de matrícula.

  • L'assignació posterior de places es realitzarà per rigorós ordre de nota ponderada a l'expedient acadèmic.
  • Asignació de places de pràctiques de Criminologia novembre de 2020
  • L'assignatura de Pràctiques externes es matricularà al setembre sense possibilitat d'ampliació de matrícula.

  • Les pràctiques es desenvoluparan el primer o segon semestre dle quart curs en funció de la plaça de pràctiques assignada.

Formalització de la relació entre la Facultat, l’entitat col·laboradora i l’estudiant en pràctiques

La realització de pràctiques en una entitat col·laborador exigeix la formalització d’un conveni de cooperació educativa entre la Facultat i l’entitat i d’un projecte formatiu  que inclogui la descripció de les tasques i competències que l’estudiant desenvoluparà durant la seva estada. 


Desenvolupament i avaluació de les pràctiques

S'assignarà a l’estudiant un tutor acadèmic i un tutor de l’entitat que avaluaran el resultat de la seva estada.
En finalitzar l’estada en pràctiques, l’estudiant haurà de presentar una memòria que juntament amb l’informe del tutor de l’entitat, determinarà la qualificació de les pràctiques que s’incorporarà al seu expedient acadèmic.


Assegurança escolar

Els estudiants menors de 28 anys disposen de l’assegurança escolar obligatòria, inclosa en el pagament de la matrícula. Els més grans de 28 anys han de contractar l’assegurança voluntària.


Reconeixement de pràctiques curriculars

És possible el reconeixement com a pràctiques curriculars de les pràctiques extracurriculars que l’estudiant hagi desenvolupat.

Els estudiants del grau de Dret que hagin cursat pràctiques extracurriculars podran, d’una banda, sol·licitar el reconeixement de 150 hores per l’assignatura de Pràctiques Curriculars de 6 crèdits i, d’altra banda, demanar el reconeixement acadèmic (màxim, 6 crèdits) de les hores de pràctiques extracurriculars restants, a raó de 25 hores/1 crèdit.

 

Comparteix-ho: