Universitat de Barcelona

Itinerari d'estudis simultanis: Dret + Gestió i Administració Pública

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus de matèria Crèdits ECTS
  Dret GAP
Formació bàsica (FB)
54
42
Obligatòria de Grau (OB)
144
60
Optativa (OT)
15
15
Pràctiques externes obligatòries  
12
Treball de fi de grau
6
6
Total crèdits 216 132

Formació Bàsica

Dret:

Assignatures
ECTS
Tècniques de Treball i Comunicació
6
Dret Romà
6
Fonaments del Dret
6
Principis i Institucions Constitucionals
6
Fonaments del Dret Penal i Teoria del Delicte
6
Dret Civil de la Persona
6
Organització Territorial de l’Estat
6
Història del Dret
6
Ciència Política
6
Total de crèdits
54

 

Gestió i Administració Pública:

Assignatures ECTS
Sistema Polític Espanyol 6
Estadística Aplicada a l’Administració Pública I 6
Estadística Aplicada a l’Administració Pública II 6
Economia 6
Història Política i Social Contemporània 6
Tractament de la Informació a l’Administració Pública 6
Sociologia 6
Total de crèdits 42

Formació obligatòria

Dret:

Assignatures
ECTS
Dret d’Obligacions i Contractes
9
Penes i Delictes
9
Fonaments del Dret Administratiu
9
Dret Processal Civil
9
Dret Financer i Tributari
6
Sistema de Drets i Llibertats
6
Contractació i Activitat de l’Administració
6
Procediments i Sistema Tributari
9
Dret del Treball i de la Seguretat Social
9
Institucions de Dret Comunitari Europeu
6
Bens Públics i Urbanisme
6
Drets Reals
9
Dret de l’Empresa i del Mercat
6
Dret Processal Penal
6
Dret Internacional Públic
6
Dret de Família i Successions
9
Dret de Societats
6
Dret Internacional Privat
6
Filosofia del Dret
6
Instruments de Tràfic Empresarial
6
Total de crèdits
144

 

Gestió i Administració Pública:

Assignatures
ECTS
Informació i Documentació Administrativa
6
Polítiques Públiques
6
Hisenda Pública
6
Introducció a la Gestió Financera
6
Tècniques i Mètodes de Gestió Pública
6
Règim d’Ocupació Pública
6
Serveis Públics
6
Gestió Pressupostària II
6
Comptabilitat Pública
6
Direcció i Gestió de Persones
6
Total de crèdits
60

 

Pràctiques externes: 12

Treball de fi de grau: 6 + 6

Comparteix-ho: