Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Empresa Internacional

Organització i metodologia docent

L'ensenyament s'estructura per semestres i, de forma general, les assignatures s’organitzen en activitats presencials, activitats de treball dirigit i activitats de treball autònom.

Les sessions presencials consisteixen en l'exposició per part del professor i el debat amb els estudiants sobre els continguts de la matèria i sobre els problemes derivats de la seva concepció teòrica i de la seva aplicació pràctica. Les activitats dirigides persegueixen el desenvolupament d’activitats per part dels estudiant, així com la revisió de les mateixes.

El Pla Docent de cada assignatura és el document que recull tant els continguts, com les metodologies d'ensenyament i aprenentatge i els sistemes d'avaluació. De forma general, les metodologies docents emprades en el grau inclouen: classes magistrals i expositives, conferències, treball en grup, treball escrit, recerca d'informació, estudi de casos, exercicis pràctics, activitats d'aplicació, resolució de problemes, elaboració de projectes, simulació i pràctiques externes.

Comparteix-ho: