Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Empresa Internacional

Treball Final de Grau

Què és el Treball Final de Grau?

El Treball Final de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria de 12 crèdits ECTS (equivalents a 300 hores de treball de l’estudiant).

El Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, indica a l’article 14.2 que el TFG ha de formar part del pla d’estudis, i en l’article 14.6 s’especifica que ha de tenir entre 6 i 24 crèdits per a les titulacions de 240 crèdits, que ha de fer-se en la fase final del pla d’estudis, i que ha d’estar orientat a l’avaluació de les competències associades al títol.

El TFG és una assignatura més, en la qual s’avalua globalment si l’estudiant ha integrat els coneixements apresos durant la titulació, i si ha assolit les competències generals i específiques per al desenvolupament de la professió; així doncs, l’estudiant hi ha d’aplicar gran part de la formació adquirida durant el grau. També es propicia el caràcter multidisciplinari del TFG i l’aproximació metodològica a la resolució de problemes complexos, i es potencia el treball de forma ordenada i la qualitat dels documents generats.

El TFG s’ha d’ajustar a algun dels tipus següents:

 • Informe sobre l’aplicació i anàlisi d’un cas pràctic o projecte empresarial o d’àmbit econòmic.
 • Pla d’empresa.
 • Estudi d’aprofundiment i/o síntesi a partir de la recerca de fonts bibliogràfiques (estat de la qüestió, revisió, síntesi, desenvolupament teòric i conceptual).
 • Informe sobre els resultats de l’aplicació d’una eina de simulació d’empreses.
 • Treball de recerca.
 • Altres treballs comparables en l’àmbit de les ciències socials.

Les activitats formatives del TFG corresponen fonamentalment al treball autònom de l’estudiant. És un treball que li permet mostrar de forma integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de grau.

Si l’estudiant segueix una menció o bé un mínor, és recomanable que el TFG desenvolupi les competències específiques de l’itinerari d’especialització. Si l’estudiant segueix una doble titulació de grau, el TFG ha de desenvolupar les competències dels dos graus. En aquest cas, tot i que l’estudiant ha de matricular-se dels dos TFG, en pot fer només un, de caràcter interdisciplinari, la qualificació del qual es trasllada als dos expedients de grau. Si les dues assignatures de TFG no tenen el mateix nombre de crèdits, cal fer el TFG d’acord amb l’oferta de l’ensenyament que tingui el TFG amb més crèdits.

La Comissió Acadèmica de la Facultat va aprovar, en data 17 de juny de 2022, la normativa del treball final de grau, que us podeu baixar fent clic aquí.

Tipologia del TFG

L’estudiant pot escollir entre dues tipologies de TFG:

 • TFG estàndard. En aquesta tipologia l’estudiant tria una línia temàtica de les ofertes per la Facultat.
 • TFG ad hoc. Aquesta tipologia està pensada per a l’estudiant que té molt clar el tema que vol desenvolupar i que no es troba inclòs en les línies temàtiques del punt anterior. En aquest cas l’estudiant ha de buscar un professor o professora que li tutoritzi el treball. A més, també ha de presentar un projecte de TFG on ha de constar el títol, els objectius i el pla de treball signat per l’estudiant, pel professor tutor o professora tutora que es proposa i pel director o directora del departament al qual pertany aquest docent.

El model de document que cal emplenar el podeu descarregar aquí.

Una vegada emplenat, l’estudiant ha de lliurar-lo a la coordinació de TFG de la Facultat (tfg.fee@ub.edu).

Requisits

Cal matricular-se del TFG en la fase final del pla d’estudis (en l’itinerari previst 4t curs, 2n semestre), un cop superats 180 crèdits de la titulació i amb la condició d’haver-se matriculat de tots els crèdits per finalitzar el grau (240 crèdits).

Procediment

 • En el moment de la matriculació, l’estudiant elegeix quina modalitat de TFG vol fer.
 • Si tria fer un TFG estàndard, en el moment de matricular-se, elegeix línia temàtica, segons la disponibilitat. L’ordre de prioritat en la matriculació del TFG, i l’elecció de tutor o tutora i línia temàtica consegüent, depèn de la nota mitjana de l’expedient acadèmic en el moment de fer la matrícula, com en la resta d’assignatures.
 • Abans de la matriculació es publica en el web de la Facultat la llista de línies temàtiques amb el nom del tutor o tutora, la descripció de la línia i el grup de matrícula. Podeu consultar-la aquí: 1r semestre i 2n semestre.
 • Si l’estudiant tria fer un TFG ad hoc ha de tenir clar quin tema vol fer i qui serà el tutor o tutora. Ha de presentar la documentació pertinent dins el termini establert per la Facultat, el qual es fa públic en el moment de la matriculació.
 • El projecte assignat té una vigència d’un curs acadèmic.

Calendari

 1. Matriculació. Malgrat l’itinerari previst, l’assignatura TFG es pot cursar en qualsevol dels dos semestres i s’obren dos períodes de matrícula: a l’inici de curs, en què l’estudiant es pot matricular per a qualsevol semestre; i al febrer, en què només es pot matricular per al segon. 
 2. Presentació i qualificació. S’estableixen dos períodes de presentació del TFG, en funció del semestre en què l’estudiant s’hagi matriculat de l’assignatura.

Tutorització

Cada estudiant té assignat un tutor o tutora. La funció del professorat tutor és orientar i assessorar els estudiants, i valorar la feina duta a terme per l’estudiant. No obstant això, cal tenir en compte que és l’estudiant qui és responsable del resultat final del projecte. Durant l’elaboració del TFG s’organitzen sessions presencials informatives i sessions formatives grupals i individuals (per a més informació, es pot consultar el pla docent de l’assignatura).

Característiques

El TFG ha de ser un treball personal i original, que integri aportacions corresponents als diferents àmbits docents de cada grau. La memòria corresponent al treball ha de contenir els apartats següents:

 • Índex
 • Resum
 • Introducció/contextualització
 • Objectius/hipòtesis
 • Material i metodologia. Disseny
 • Resultats i desenvolupament
 • Conclusions
 • Bibliografia

Seguint el Pla de llengües de la Universitat de Barcelona, l’estudiant pot elaborar i/o defensar el TFG en una tercera llengua (excepte en les titulacions de grau en Empresa Internacional i en els grups del programa EUS, en què ha de ser en anglès). En aquest cas cal l’autorització del coordinador o coordinadora de TFG i del tutor o tutora.

Un cop matriculats, en el Campus Virtual corresponent a aquesta assignatura trobareu orientacions i/o la plantilla sobre el format a utilitzar en el TFG.

Avaluació

 • L’avaluació del TFG és continuada i la qualificació final ha de tenir en compte tres aspectes complementaris:
  • el procés d’elaboració del treball,
  • el document final i
  • la defensa en acte públic del treball.
 • D’acord amb la normativa d’avaluació de la Facultat d’Economia i Empresa, en el TFG no hi ha reavaluació i no existeix l’opció d’avaluació única.
 • El pla docent del TFG ha d’especificar els criteris generals d’avaluació de l’assignatura així com la ponderació de les diferents evidències que constitueixen el TFG, d’acord amb la normativa vigent.

Defensa pública obligatòria

 • El Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat, indica a l’article 14.6 que tots els Treballs de Final de Grau han de ser defensats en un acte públic. Per tant, tots els estudiants han de fer obligatòriament una defensa pública del TFG.
 • La Comissió de TFG fixa les diferents comissions d’avaluació que han d’avaluar i qualificar els TFG. La qualificació final s’estableix en la proporció que estableixin els respectius plans docents.
 • Tant les dates com la composició de les diferents comissions d’avaluació es publiquen en el Campus Virtual.

 

La llista de línies temàtiques amb el nom del tutor o tutora, la descripció de la línia i el grup de matrícula la podeu consultar aquí: 1r semestre i 2n semestre.

Comparteix-ho: