Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Empresa Internacional

Avaluació

El sistema ordinari d’avaluació de les assignatures és l’avaluació continuada. Aquesta via avaluativa consisteix en un seguit d’activitats i/o treballs avaluables al llarg del semestre, que poden concloure en una prova de síntesi final. Aquest conjunt d’activitats avaluables han de permetre acreditar l’assoliment dels objectius de la matèria recollits en el pla docent, tant pel que fa a les competències a adquirir i les habilitats a desenvolupar, com pel que fa als coneixements teòrics o conceptuals de la matèria que l’estudiant ha d’aconseguir i que li han de permetre resoldre les activitats aplicades en el vessant pràctic.

L’estudiant té també la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única en les condicions que fixa la normativa de la Universitat de Barcelona.

Les assignatures tenen una única convocatòria d’avaluació. Però hi ha la possibilitat de reavaluar una assignatura quan aquesta no s’ha superat inicialment (ja sigui per la via de l’avaluació continuada com per la via de l’avaluació única). El calendari de proves finals (avaluació i reavaluació) és aprovat pel Consell d’Estudis i publicat al web de l’ensenyament a l’inici del curs acadèmic.

El Pla Docent de cada assignatura conté tota la informació relativa al sistema d’avaluació de cadascuna de les modalitats.

Més informació: Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges.

 

Exàmens del curs acadèmic 2023-24

A continuació podeu accedir al calendari d'exàmens de tot el curs, ordenats per curs/semestre o bé agrupats per data d'examen. 

 

En el següent enllaç podeu descarregar-vos un model de sol·licitud d'avaluació única.

Les dates i lloc de revisió d'examen s'indiquen oportunament en el Campus Virtual

 

 

Comparteix-ho: