Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Educació Social

Pla d'acció tutorial

Context

El Pla d’acció tutorial (PAT) té el repte d’analitzar les necessitats dels estudiants en matèria d’informació, orientació i assessorament, per poder portar a la pràctica accions i activitats programades i seqüenciades amb el conjunt de formacions de la facultat per contribuir amb la formació integral de l’estudiant durant el seu recorregut formatiu.
L’acció tutorial preveu tres moments del recorregut de l’estudiant:

a) s'inicia amb accions específiques prèvies al procés de matrícula i ingrés al centre;

b) continua durant el procés de formació dels estudiants, fent èmfasi en la integració i adaptació inicial als estudis, i

c) finalitza amb la culminació del període formatiu i la transició al mercat laboral o continuïtat de la formació. La finalitat és construir un procés continu i sistemàtic d'ajuda i assessorament al llarg de la trajectòria formativa, personal i professional dels estudiants.

En resum, crear una estratègia perquè puguin caminar pel sender universitari amb un assessorament que els sigui profitós, tal com especifica l’Estatut de la Universitat de Barcelona.

En aquest sentit, per a l’enriquiment de l’experiència universitària es proposen els següents objectius:

- Facilitar el procés de transició i adaptació de l'estudiant a la universitat: plantejar-se els mecanismes d’acollida i de comunicació disponibles i el seu impacte, especialment quan s’accedeix a la facultat, quan apareixen situacions sobrevingudes. Aquests mecanismes han de promoure l’actitud proactiva, d’iniciativa i de presa de decisions dels estudiants.

- Oferir informació, orientació i recursos per a l'aprenentatge i promoure la participació universitària: proporcionar una visió oberta, adaptativa, flexible i crítica del procés formatiu. En aquest sentit, cal incidir en el context proper de l’estudiant, l’aula, i plantejar-se la relació pedagògica entre el docent i els estudiants. Internacionalitzar l’experiència universitària. Connectar el procés formatiu a la realitat professional. Apropar la recerca als estudiants. Conscienciar de la importància de l’aprenentatge al llarg de la vida.

- Assessorar en la configuració de l’itinerari curricular de l’alumnat i promoure l'accés al mercat de treball: proporcionar als estudiants eines i recursos que els permetin incorporar-se al món laboral. En aquest cas, des de la institució, la reflexió ens condueix a revisar els mecanismes disponibles per apropar l’estudiant al món laboral, potenciant l’ocupabilitat i les habilitats emprenedores.

- Proporcionar els camins de la formació continuada: connectar l’estudiant amb el principi d’aprenentatge al llarg de la vida, que, al seu torn, està estretament vinculat al desenvolupament professional. Des d’aquest punt de vista, cal plantejar-se i valorar l’optimització de la formació continuada i el seu valor afegir professionalitzador.

El PAT de la Facultat d’Educació defensa la construcció d’una xarxa que enllaci els serveis i recursos que ofereix la Universitat. Actualment els serveis i recursos d’orientació a l’estudiant funcionen d’una manera segmentada i no des d’una visió holística. La majoria d’estudiants no se senten interpel·lats a formar part del PAT, i perceben que no formen part del sistema de suport i orientació a l’estudiant. En aquesta xarxa la participació de l’alumnat esdevé el punt central. El PAT es converteix en l’eix vertebrador, dinamitzador i estratègic del suport i l’orientació de l’estudiant.

En primer lloc, és important remarcar que tot el conjunt de docents són tutors i tutores dels seus estudiants. Aquesta és una tasca que ha de desenvolupar qualsevol docent universitari. Per tant, a més de contribuir a la transmissió de coneixements, hauran d’ajudar de manera personalitzada a l’adaptació a la vida universitària, a aprofitar els recursos que ofereix la Universitat, a millorar el rendiment acadèmic i a seleccionar les assignatures més adequades, i hauran de preparar l’alumnat per a la inserció professional. El professorat amb aquest vessant de tutor o tutora contribueix a una educació global dirigida a impulsar el desenvolupament integral de l’alumnat en una dimensió intel·lectual, afectiva, personal i social. L’ajut a l’alumnat és essencial per elaborar i revisar les seves aspiracions acadèmiques, professionals i personals. L’actuació del professor tutor esdevé convenient a l’efecte d’aprofitar el període de formació dels alumnes per proporcionar-los una atenció personalitzada ajustada a les seves circumstàncies, necessitats i característiques, que els permeti assentar les bases del seu aprenentatge al llarg del temps.

Dins de cada ensenyament de grau hi hauria la persona de referència per portar a terme les accions integrals de la titulació. Aquesta funció podria recaure en el cap o la cap d’estudis, o en els secretaris o secretàries del Consell d’Estudis o de les comissions de màsters. Serien les persones de referència de cada titulació i contribuirien al treball de xarxa que caldria establir entre l’ensenyament, la resta de formacions, els responsables del PAT i la Facultat. Serien, per tant, els coordinadors frontissa entre els estudiants i la Facultat. Podrien col·laborar-hi docents amb una visió general i àmplia de l’ensenyament, tutors-mentors específics.

A nivell institucional tindríem les persones responsables del PAT i el coordinador o coordinadora de totes les accions (una persona de l’equip deganal). La persona de l’equip deganal serà la màxima autoritat que presideixi l’equip de treball i vetllarà per la bona organització i planificació de les actuacions que es portaran a terme dins de la Facultat i per la participació i col·laboració de la resta de serveis de la Universitat. Per altra banda, hi haurà dues persones responsables de l’acció tutorial, amb tasques concretes, per poder portar a la pràctica les accions que consideri l’equip de treball (promotors de l’acció tutorial). També es comptarà amb la col·laboració d’una persona de suport (per la formació vinculada a la temàtica serà un estudiant del màster de Psicopedagogia).

En aquest model integral també serà fonamental la col·laboració dels estudiants de la Facultat, que faran tasques d’acompanyament i assessorament dels seus companys de cursos inferiors i dinamitzaran accions al Campus. Serien tutors amb crèdits, propiciant així la coneguda tutoria entre iguals.

L’objectiu principal del programa Tutoresport-UB és acompanyar a l’alumnat perquè pugui dur a terme, de la manera més profitosa possible, la seva formació dual, és a dir, l’activitat docent i la pràctica esportiva. Per tant, la nostra funció és aconseguir flexibilitzar les obligacions acadèmiques perquè siguin compatibles amb les obligacions esportives dins de la normativa actual sobre l’esport universitari d’alt nivell a la UB.
 

Aspectes destacables del programa:

- El suport emocional que es dona els alumnes

- Compartir experiències esportives

- L’ajuda que proporciona compartir les pors i els dubtes

- El suport per poder compaginar l’activitat esportiva i formativa, especialment durant el període de pràctiques

 

El programa preveu el reconeixement de fins a 6 crèdits ECTS durant el grau, o bé, 1,5 per any.

A més, permet que l’estudiant pugui entrenar a les instal·lacions d’Esports UB sense cost, i participar en les competicions representant la UB tant en el marc autonòmic, estatal o internacional.

En aquest l’enllaç s’explica tota la informació de forma detallada sobre el programa com els requeriments d’accés, la inscripció o quins avantatges té formar-ne part.

 

A la nostra facultat el tutor del programa és en Xavier Baladas:

Correu: xbaladas@ub.edu
Telèfon: 934 035 140
Despatx: 316, edifici Llevant.

Responsables de la coordinació del PAT

Dra. Elena Noguera

Dr. Salva Oriola

Horari d’atenció als estudiants i al professorat

Dimarts i dimecres de 10.00 h a 13.30 h

Dijous de 15.00 h a 19.00 h

També es pot atendre, si s’escau, a hores convingudes enviant un missatge a pat.educacio@ub.edu

Ubicació

4a planta de l’Edifici Migdia (aula 3403)

Comparteix-ho: