Preinscripció

Sol·licitud d'accés i admissió per al curs 2022-2023

Sol·licitud d'accés i admissió per al curs 2022 - 2023

Calendari:

El període de preinscripció al programa de doctorat en Activitat Física, Educació Física i Esport estarà obert de l'1 al 30 de juny de 2022. 

Sol·licitud

Les places s’adjudicaran: Data pendent de publicar

 

Documentació que cal lliurar

 • En tots els casos:

  1. Fotocòpia DNI/PASSAPORT
  2. Currículum Vitae
  3. Carta de motivacions que inclogui els interessos de la proposta de recerca (pre-projecte de tesi -màxim 3 fulls- on consti, com a mínim, l'objecte d'estudi, uns possibles objectius i una possible línia metodològica).
  4. Cartes de recomanació, si escau, i en particular la del possible director de tesi.
  5. Acreditació d'alguna de les llengües estrangeres més utilitzades en l'àmbit dels estudis del programa, en particular anglès o francès: nivell mínim B1 o equivalent
 • Amb titulacions d'accés obtingudes a Espanya

  1. Via d’accés grau i màster: certificat acadèmic (*) de grau i màster amb la nota mitjana i amb l’acreditació del Títol de Grau i Màster
  2. Via d’accés grau 300 ECTS: certificat acadèmic (*) de grau amb la nota mitjana i amb l’acreditació del Títol de Grau
  3. Via Suficiència Investigadora: certificat acadèmic (*) del programa de doctorat superat que inclogui la data d’obtenció de la suficiència investigadora
  4. Via títol de doctor: certificat acadèmic (*) del programa de doctorat superat amb la nota mitjana amb l’acreditació del Títol de Doctor 
  5. Via títol de llicenciat: certificat acadèmic (*) de la llicenciatura amb la nota mitjana i amb l’acreditació del Títol de Llicenciat i resolució del nivell 3 de correspondencia MECES del títol 

  (*) En el cas dels titulats per la UB és suficient presentar un expedient acadèmic

 • Amb titulacions d'accés obtingudes a l'estranger

  1. Títol de grau i títol de màster
  2. Certificació acadèmica dels estudis superats per a l’obtenció del títol de grau i del títol de màster amb la nota mitjana
  3. (Aquests documents han d’estar traduïts, si escau)
  4. Document que acrediti que el títol de màster faculta per a l’accés a ensenyaments de doctorat en el país expedidor
  5. Acreditació de la llengua catalana o castellana equivalent al Diploma d'Espanyol (Nivell Intermedi) o B1 (català)


   Procediment i documentació necessària

Comparteix-ho: