Admissió i accés

Admissió i Accés

Les persones interessades en ingressar a un programa de doctorat de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació heu realitzar la sol·licitud a través de l' APLICACIÓ ON-LINE PER A L' ADMISSIÓ I ACCÉS

 

Procediment:

1r. Admissió:

L'admissió és responsabilitat de la Comissió Acadèmica del programa. Aquesta valora si el candidat reuneix els requisits per poder ser admès al programa.

La Comissió Acadèmica només valora les sol·licituds finalitzades, amb "Estat Admissió: Registrada". Essent responsabilitat del sol·licitant verificar que ha completat la seva sol·licitud.

Un cop l'admissió ha estat resolta favorablement heu de continuar el procés, entrant a l'enllaç que rebreu per email. 

2n. Accés:

En aquest procés es revisa les titulacions acadèmiques requerides.


Accés amb titulació espanyola:

La documentació que heu d’adjuntar depèn de  la via d’accés.

Si accediu amb un Grau i Màster oficial

 • Títol de Grau o equivalent, o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició.
 • Títol de Màster Universitari Oficial, o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició.
 • Certificat acadèmic del grau o equivalent per als estudiant de fora de la Universitat de Barcelona; còpia de l'expedient acadèmic per als alumnes de la UB.
 • Certificat acadèmic del màster per als estudiant de fora de la Universitat de Barcelona; còpia de l'expedient acadèmic per als alumnes de la UB.

 

Segons la tipologia de signatura dels documents:

 • Signatura electrònica: només caldrà pujar el document a l'aplicació.
 • SENSE signatura electrònica (signatura amb rúbrica): s'hauran de pujar els arxius a l'aplicació i presentar els originals a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat.

 

Accés amb titulació estrangera:

Heu de tenir un:

 1. Títol oficial de grau, o equivalent, i
 2. Títol oficial de màster universitari
 3. Haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari.

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

 • Títol de graduat/ada.
 • Certificació acadèmica oficial dels estudis superats per a l'obtenció del títol de Graduat/ada en què s'especifiqui la seva durada en cursos acadèmics i la relació de les matèries cursades que inclogui, en cadascuna, la càrrega horària i la qualificació obtinguda (amb indicació del sistema de qualificació).
 • Títol de Màster
 • Certificació acadèmica oficial dels estudis superats per a l'obtenció del títol de Màster en què s'especifiqui la seva durada en cursos acadèmics i la relació de les matèries cursades que inclogui, en cadascuna, la càrrega horària i la qualificació obtinguda (amb indicació del sistema de qualificació).

 

Informació sobre els requisits de legalització i traducció dels documents estrangers.

La sol·licitud d'estudi d'equivalència d'estudis estrangers per a l'accés a programes de doctorat comporta el pagament d'una taxa de 218,15 euros, fixada en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya

 

PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ ORIGINAL: per obtenir la resolució d’accés, a més de pujar la documentació a l’aplicació, haureu d'aportar els originals via:

A) Presencialment 

Cal demanar cita prèvia 

B) Enviant via postal o missatgeria tota la documentació indicada. 

Secretaria d'Estudiants i Docència (SED) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Av. Joan XXIII, 27-31
Universitat de Barcelona
08028 Barcelona
Telf. +34 93 402 18 78
correu electrònic: accesdoctorat.farmacia@ub.edu