Pla de Recerca i Informe de Seguiment

Document d’activitats

Cada programa de doctorat té establert un conjunt d'activitats formatives, algunes dedicades als doctorands de primer any i altres destinades a tots als doctorands del programa. Aquestes activitats quedaran recollides en el Document d'Activitats del Doctorand.

Podeu consultar el procediment clicant en la guia.

 

El Pla de Recerca

En el curs acadèmic en el què heu formalitzat l’admissió al programa de doctorat (primer any) heu d’elaborar i presentar un pla de recerca redactat en qualsevol dels idiomes del programa. Aquest Pla de Recerca ha d’incloure, com a mínim:

  1. El títol provisional de la tesi
  2. Els objectius que pretén assolir
  3. La metodologia que emprarà i els mitjans i la planificació temporal.

La Comissió Acadèmica del programa fixa el calendari, els continguts i els requisits específics que ha d’incloure el pla de recerca i també la documentació i els procediments vinculats a la presentació. 

Heu de sol·licitar l’acceptació del pla de recerca dels següents doctorats: 

 Adjuntant el document de sol·licitud

Instruccions tramitació per l'aplicatiu

 

Seguiment i Avaluació 

A partir del curs acadèmic següent en que s’ha acceptat el pla de recerca, la Comissió Acadèmica avaluarà, cada curs acadèmic, els avenços produïts en el pla de recerca i el document d’activitats.

La Comissió Acadèmica del programa fixa el calendari, els documents específics que s’han de presentar per a dur a terme l’avaluació anual. Aquesta informació estarà disponible al web del programa.

Heu de sol·licitar l’acceptació del Seguiment del Pla de Recerca dels següents doctorats:

Adjuntant el document de sol·licitud

Instruccions tramitació per l'aplicatiu