Organització

La ULD està formada actualment per dues professores responsables i cinc membres del PAS. Per poder assolir els objectius de la ULD és fonamental poder comptar a més, amb la col·laboració de la Cap d'Estudis de l'Ensenyament de Farmàcia, l'Administradora del centre, la Unitat de Garantia de Qualitat dels Serveis Científicotècnics, el responsable de Seguretat de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, els coordinadors i els professors de pràctiques.

 

Responsable de la ULD: Degà/na de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

 • Vetllar perquè es puguin assolir els objectius de la ULD

 

Responsable de qualitat

 • Establir les bases i l'àmbit d'aplicació del sistema de gestió de la qualitat
 • Supervisar l'activitat del PAS
 • Dissenyar l'estratègia per a l'alimentació dels indicadors, coordinar la recollida d'informació, interpretar els resultats i posar en marxa els mecanismes necessaris per a la correcció
 • Controlar, aprovar i arxivar els procediments normalitzats de treball (PNT) i instruccions de treball (IT).
 • Fer propostes de millora

 

Responsable d'infraestructura i equipaments

 • Col·laborar en totes les activitats derivades de la implantació del sistema de gestió de la qualitat
 • Actuar d'interlocutor amb els professors per tot allò relacionat amb la planificació específica de les pràctiques
 • Posar a l'abast de les diferents assignatures les infraestructures i l'equipament que requereixi la realització de les pràctiques
 • Coordinar la planificació específica pràctica per a cada assignatura, segons les possibilitats del centre
 • Fer propostes de millora

 

PAS 

 • Registrar les incidències i tramitar-les
 • Retirar periòdicament els residus
 • Posar a punt els laboratoris segons la planificació de la responsable d'infraestructura i equipaments
 • Inventariar el material general
 • Fer el manteniment general
 • Fer el manteniment, verificació i calibratge dels equips
 • Mantenir i revisar la documentació generada en la implantació del sistema de gestió de la qualitat.
 • Redactar els PNT d'us de l'utillatge general.
 • Redactar els PNT de manteniment, verificació i calibratge de l'utillatge general.
 • Redactar les IT.
 • Col·laborar en la redacció dels manuals d'usuaris dels laboratoris.
 • Fer propostes de millora.

 

Cap d'estudis dels ensenyaments de Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments i Nutrició Humana i Dietètica

 • Planificar i coordinar la docència pràctica de cada ensenyament.
 • Informar de la planificació a cada coordinador d'assignatura.
 • Informar de la planificació a la cap de la Unitat de Laboratoris Docents (ULD).

 

Administradora de Centre 

 • Vetllar perquè l'Oficina Tècnica dugui a terme el manteniment dels serveis generals (buit, aigua desionitzada, gasos, etc.).
 • Coordinar les adquisicions que es facin des del centre.

 

Servei de Qualitat de la Recerca

 • Assessorar tècnicament.
 • Fer el préstec dels materials de referència.

 

Coordinadors de pràctiques 

 • Penjar al Campus Virtual ULD el full de petició d'equips, vidre i residus.
 • Lliurar a la Unitat de Laboratoris Docents al final de les pràctiques una relació de les eventuals incidències (instrumental, d'accidents, etc.) que s'hagin produït durant el període lectiu.

 

Professorat de pràctiques 

 • Vetllar per la utilització correcta de l'equipament i pel seguiment dels PNT i IT.
 • Informar al PAS de la ULD de qualsevol incidència.
Comparteix-ho: