Organització

El responsable de la ULD és el degà que delega en dues professores, una responsable de qualitat i l’altra, responsable d’infraestructures i equipaments. Per poder assolir els objectius de la ULD és fonamental poder comptar a més, amb la col·laboració de la Cap d'Estudis, dels coordinadors dels màsters i postgraus adscrits a la facultat, de l'Administradora del centre, de la Unitat de Garantia de Qualitat dels Serveis Cientificotècnics, de la responsable de Seguretat de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, dels coordinadors de les diferents assignatures de grau i de postgrau, del professorat de pràctiques i dels estudiants.

Responsable:

 • Jordi Camarasa Garcia


Responsable d'infraestructura i equipaments:


Responsable de qualitat:


Personal Laboral

 

Funcions dels membres de la ULD

Responsable de la ULD: Degà de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

 • Vetllar perquè es puguin assolir els objectius de la ULD

 

Responsable de qualitat

 • Establir les bases i l'àmbit d'aplicació del sistema de gestió de la qualitat
 • Supervisar l'activitat del PAS
 • Dissenyar l'estratègia per a l'alimentació dels indicadors, coordinar la recollida d'informació, interpretar els resultats i posar en marxa els mecanismes necessaris per a la correcció
 • Controlar, aprovar i arxivar els procediments normalitzats de treball (PNT) i instruccions de treball (IT)
 • Fer propostes de millora

 

Responsable d'infraestructures i equipaments

 • Col·laborar en totes les activitats derivades de la implantació del sistema de gestió de la qualitat
 • Actuar d'interlocutor amb el professorat per tot allò relacionat amb la planificació específica de les pràctiques
 • Posar a l'abast de les diferents assignatures les infraestructures i l'equipament que requereixi la realització de les pràctiques
 • Coordinar la planificació específica pràctica per a cada assignatura, segons les possibilitats del centre
 • Fer propostes de millora

 

PAS

 • Registrar les incidències i tramitar-les
 • Retirar periòdicament els residus
 • Posar a punt els laboratoris segons la planificació de la responsable d'infraestructures i equipaments
 • Inventariar el material general
 • Fer el manteniment general
 • Fer el manteniment, verificació i calibratge dels equips
 • Redactar, revisar i mantenir la documentació del sistema de gestió de la qualitat
 • Redactar els PNT d'ús, manteniment, verificació, calibratge dels equips
 • Redactar les IT
 • Fer propostes de millora

 

Cap d'estudis de Farmàcia i Coordinadors de màster i postgrau

 • Planificar i coordinar la docència pràctica de l’ensenyament
 • Informar de la planificació a cada coordinador o coordinadora d'assignatura
 • Informar de la planificació de la docència pràctica a la ULD

 

Administradora del Centre

 • Vetllar perquè l'Oficina Tècnica dugui a terme el manteniment dels serveis generals (buit, aigua desionitzada, gasos, etc.)
 • Coordinar les adquisicions que es facin des del centre

 

Agència de Polítiques i de Qualitat

 • Assessorar tècnicament
 • Fer el préstec dels materials de referència

 

Coordinadors de pràctiques

 • Penjar al Campus Virtual de la ULD el full de petició d'equips, vidre i residus
 • Lliurar a la ULD al final de les pràctiques una relació de les eventuals incidències (instrumental, d'accidents, etc.) que s'hagin produït durant el període lectiu

 

Professorat de pràctiques

 • Vetllar per la utilització correcta de l'equipament i pel seguiment dels PNT i IT
 • Informar el PAS de la ULD de qualsevol incidència
Comparteix-ho: