Activitats, conferències i cursos

Introducció

Al llarg del curs, la Facultat organitza diverses activitats adreçades a la participació dels estudiants.

Així mateix, les associacions de la Facultat també duen a terme activitats al centre, que són obertes a tota la comunitat d'estudiants.

Si vols estar al dia del conjunt d'activitats (conferències, xerrades, cinefòrums, etc.) que organitzen els col·lectius d'estudiants a la Facultat, no deixis de consultar l'actualitat de la facultat.

 

Convocatòria oberta curs 2023-2024 (primer semestre) per a la presentació de sol·licituds de suport a activitats

En el marc de les accions de suport que la Facultat de Filosofia promou i que tenen com a objectiu donar suport i ajudar a les activitats proposades per l’alumnat de l’ensenyament de Filosofia (veure normativa), s’obre el termini de presentació de sol·licituds del primer semestre del curs 2023-2024.

Informació sobre el procediment de com demanar l’ajut

 1. Sol·licitud en imprès normalitzat.
 2. Lloc de presentació: La persona ha d’emplenar i signar el formulari adreçat al deganat de la Facultat i presentar-lo en qualsevol registre de la Universitat o bé pot presentar una instància genèrica adreçada a la Secretaria d’Estudiants i Docència i adjuntar com a annex el formulari.
 3. El termini de presentació de la sol·licitud és del 2 al 15 d'octubre de 2023.
 4. El deganat resoldrà la sol·licitud, tenint en compte l’informe valoratiu emès per la comissió de dinamització lingüística i cultural de la Facultat de Filosofia.
 5. Es notificarà a l’alumnat la resposta a les seves peticions en el termini de quinze dies a partir de la data límit de presentació de sol·licituds.

 

 1. Els alumnes de la Facultat de Filosofia poden proposar a aquesta, entre altres actuacions, la realització d’activitats, cursos i/o tallers gratuïts adreçats a la totalitat de l’alumnat.
 2. Les sol·licituds, en imprès normalitzat, s’adreçaran al deganat de la Facultat i es podran presentar en qualsevol registre de la Universitat de Barcelona.
 3. Aquestes iniciatives seran susceptibles de rebre tres tipus d’ajut per part de la Facultat: 1) la cessió d’un espai per la realització de l’activitat; 2) el recolzament institucional, i 3) excepcionalment algun suport econòmic.
 4. L’acceptació o no de l’actuació per part de la Facultat quedarà condicionat a l’aportació, per part dels estudiants sol·licitants, dels indicis de qualitat de l’activitat (currículum dels participants, programació, etc.).
 5. En la difusió i/o acreditació de l’activitat es farà constar que es tracta d’una activitat dels estudiants.
 6. En cap cas aquestes activitats no tindran consideració acadèmica de cursos o activitats susceptibles de ser convalidades per crèdits.
 7. S’obriran dos terminis per fer les sol·licituds durant el curs acadèmic, un a l’octubre i l’altre al març.
 8. La Comissió de dinamització lingüística i cultural realitzarà l’informe valoratiu de l’activitat i recomanarà el grau de recolzament per part de la Facultat en funció del qual el Degà/ana donarà o no el seu vistiplau a l’activitat.