Òrgans de Govern

El Reglament d'Organització d'Estudiants de la Universitat de Barcelona reconeix que la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat de Barcelona és imprescindible per a la cooperació educativa i per a l'enfortiment de la societat democràtica. Per això, els alumnes han d'assumir el paper que els pertoca com a plens membres de la comunitat universitària i han de ser reconeguts com a companys competents, actius i constructius en el funcionament de la Universitat.

La normativa que regeix la Facultat i els seus òrgans de govern s'anomena Reglament de la Facultat de Filosofia. En aquest document es pot trobar tota la informació que regula el seu funcionament.

Els principals òrgans de govern de la Facultat són:

La Junta de Facultat és l’òrgan de govern col·legiat de la Facultat, a través del qual s’articula la representació i la participació de tots els col·lectius.

La Junta de Facultat la constitueixen els cinquanta integrants de ple dret següents:

a. Vint-i-sis membres del professorat amb vinculació permanent a la Universitat,

b. Set d’altre personal docent i investigador,

c. Dotze estudiants

d. Cinc membres del personal d’administració i serveis.

 

Els representants dels estudiants a la Junta de Facultat són escollits mitjançant les eleccions convocades pel deganat cada dos anys, tal com estableix el Reglament d'eleccions a òrgans col·legiats i de referèndums dels estudiants de la Universitat de Barcelona.

 

Per a cada ensenyament s’ha de constituir un consell d’estudis o comissió de coordinació amb la composició que determinen els seus reglaments, d’acord amb l’Estatut de la Universitat de Barcelona. Cada consell d’estudis o comissió elabora les seves pròpies normes de funcionament que han de ser aprovades per la Junta de Facultat. Han de formar part dels consells o comissions una representació del professorat, de l’alumnat i del personal d’administració i serveis. Els representants dels estudiants als consells d'estudis són escollits mitjançant les eleccions convocades pel deganat cada dos anys, tal com estableix el Reglament d'eleccions a òrgans col·legiats i de referèndums dels estudiants de la Universitat de Barcelona.

 

Les comissions delegades són els òrgans col·lectius a través dels quals la Junta de Facultat desenvolupa les seves funcions en la marxa ordinària del centre.  En aquest moment, la Facultat compta amb nou comissions delegades amb la representació dels estudiants que fixa el Reglament de la Facultat. 

L'alumnat de la UB també pot participar activament en els diferents òrgans de govern de la Universitat, com ara:

  • Claustre Universitari: és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. La representació d’estudiants està distribuïda proporcionalment per facultats i escoles universitàries fins a un total de noranta membres, inclòs l’alumnat de doctorat.

 

  • Consell de l’Alumnat: és el màxim òrgan de representació de l’alumnat de la Universitat de Barcelona. És l’encarregat, en l’àmbit universitari, de generar el debat i el seguiment posterior de les polítiques generals de la Universitat de Barcelona.

 

  • Consell de Govern: és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. En formen part cinc estudiants de grau i/o màster i un estudiant de doctorat, escollits pel Consell de l'Alumnat. 

 

  • Comissió Acadèmica: comissió delegada del Consell de Govern. En formen part cinc estudiants. 

 

  • Consell Social: és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat. En forma part un estudiant escollit pel Consell de l'Alumnat. 

 

Si vols més informació sobre la participació en els òrgans de govern com a estudiant (normatives, reglaments, ajuts i subvencions) pots consultar el web de Participació dels estudiants de la UB.