Premis extraordinaris

Els premis extraordinaris de grau es concedeixen d’ofici, a tots els alumnes que hagin finalitzat els estudis el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi amb una nota mitjana igual o superior a 9,0 calculada segons la normativa vigent a cada moment. En aquest cas, l'alumnat no ha de fer cap tràmit administratiu.

En ensenyaments en què cap estudiant no hagi obtingut una nota mitjana de 9,0 o superior, calculada segons la normativa vigent a cada moment, el centre obrirà una convocatòria per a proposar la concessió del premi extraordinari a un màxim d’un estudiant entre els cinc millors expedients acadèmics amb una nota mitjana de 8,5 o superior i que hagin sol·licitat participar en la convocatòria. 

Per optar a la concessió del premi extraordinari és imprescindible haver abonat els drets d’expedició del títol de grau.  

El lliurament dels premis extraordinaris es duu a terme en l’acte d’obertura del curs acadèmic de la Universitat de Barcelona. 

Normativa per a l'atorgament de premis extraordinaris dels ensenyaments oficials de grau 

Comparteix-ho: