Sol·licitud del títol de grau

Per obtenir el títol de graduat/da el primer que heu de fer és consultar, a través de Món UB, el vostre expedient acadèmic per comprovar que hi consten aprovades totes les assignatures que integren el pla d’estudis (de formació bàsica, obligatòries i optatives).

Si teniu reconeixements de crèdits d’activitats institucionals que heu d’incorporar a l'expedient, us hi heu de matricular abans de demanar el títol. La incorporació la podeu fer a través de l’automatrícula (setembre, febrer i juny de cada curs acadèmic) o bé, formalitzant la matrícula a la Secretaria de la Facultat (en altres períodes del curs).

Quan tingueu aprovades totes les assignatures del pla d’estudis (en total 240 crèdits) i les qualificacions confirmades al vostre expedient (quan us apareixen en verd), la Secretaria comprovarà si reuniu els requisits per demanar el títol. Un cop feta la comprovació, rebreu un correu electrònic en què se us comunica que esteu en disposició de demanar el títol de graduat/da. Si no el rebeu, envieu un correu electrònic amb les vostres dades personals a secretariafilosofia@ub.edu.

Juntament amb la sol·licitud del títol de grau es tramita també la sol·licitud del Suplement Europeu del Títol (SET), document amb informació personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seva titulació en el sistema nacional d'educació superior. El SET s'expedeix en català, castellà i anglès.

Podeu fer la sol·licitud del títol des de la vostra Intranet (Espai Personal).

Per sol·licitar el títol és imprescindible que estigueu al corrent del pagament de la matrícula, sense cap rebut impagat, sigui d’aquest curs o d’anteriors.


Passos que cal seguir:

 1. Identifiqueu-vos i accediu a la vostra Intranet (Món UB Estudiants).
   
 2. Al menú de Serveis Personals, cliqueu Sol·licitud de títol de grau.
   
 3. A continuació heu de seleccionar el grau que heu cursat i iniciar el procediment
  .
 4. És imprescindible que ens autoritzeu a realitzar la consulta telemàtica dels vostres documents identificatius (DNI/NIE/ i el carnet de família nombrosa). En cas de no autoritzar aquesta consulta o en el cas d’alumnes amb documents identificatius estrangers haureu d’aportar la documentació posteriorment a la secretaria.

  És molt important comprovar, i si escau, modificar les vostres dades personals, ja que el títol es generarà a partir d’aquestes dades.

 5. Escolliu la forma de pagament entre les opcions indicades: pagament amb targeta o pagament en efectiu.
   
 6. Finalitzeu el tràmit, generant la sol·licitud de l'expedició del títol.

Els alumnes de col·lectius especials i els alumnes amb carnet de famílies nombroses d’una comunitat autònoma diferent de la catalana, cal que una vegada realitzat el tràmit totalment telemàtic aporteu a la Secretaria d’Estudiants i Docència original i fotocòpia del document acreditatiu vigent per poder finalitzar el procés. (Temporalment mitjançant cita prèvia).

 

No serà necessària la presentació a Secretaria d’aquells documents que justifiquen l'exempció/bonificació de l’import de la taxa de sol·licitud del títol de grau si ja s'han lliurat o bé s’ha autoritzat la consulta telemàtica en el moment de confirmar la matrícula del mateix curs acadèmic, sempre que els documents continuïn vigents en el moment d’iniciar el tràmit.

 

 • Pagament

L’aplicació en línia de sol·licitud us permetrà dues formes possibles d’abonament de la taxa.

 1. Pagament en efectiu (opció ''rebut''): aquesta opció us permet impressió del rebut i pagament a l'entitat bancària, pagament en línia amb un compte a les entitats col·laboradores o pagament amb targeta mitjançant La Caixa, a través del TVP virtual.
 2. Targeta bancària a través de la mateixa aplicació.
El pagament s’ha d’efectuar en la mateixa sessió que s’ha donat d’alta la sol·licitud de títol. En cas contrari la Secretaria d’Estudiants i Docència pot trigar uns dies a rebre la confirmació de pagament i el tràmit queda aturat.

Donada la situació d’excepcionalitat provocada per l’alerta sanitària i les possibles restriccions de mobilitat, es recomana que escolliu l’opció del pagament amb targeta bancària i que el finalitzeu en la mateixa sessió.

Taxa vigent per l’expedició del títol: 218,15 €.

Consulteu les bonificacions/exempcions

 

 • Una vegada s'ha fet la sol·licitud i el pagament

En el supòsit que no sigui l’estudiant qui tramiti el títol, la persona que ho faci haurà de presentar una autorització (vegeu el model d’autorització).

Si la documentació és correcta, el mateix dia us podreu endur el resguard del títol/el suplement europeu dels estudis de grau que heu finalitzat.

 1. Si heu autoritzat la consulta telemàtica de les vostres dades, la Secretaria comprovarà que heu fet la sol·licitud correctament i, en un termini de 24/48h hàbils, tindreu disponible el resguard del títol en la mateixa aplicació on heu fet la sol·licitud.
 2. Si no heu autoritzat la consulta telemàtica de les vostres dades (o bé teniu un document identificatiu estranger), haureu de presentar la documentació requerida a secretaria mitjançant cita prèvia:
  1. Sol·licitud en línia degudament signada (2 còpies).
  2. DNI vigent/passaport vigent, en el cas d’alumnes estrangers (2 còpies).
  3. Justificant de pagament de la taxa (2 còpies).
  4. Documentació econòmica que justifiqui la bonificació/exempció de l’import de la taxa (original i 2 còpies).

Si la documentació és correcta, el mateix dia us podreu endur el resguard del títol dels estudis de grau que heu finalitzat.

En el supòsit que no sigui l’estudiant qui tramiti el títol, la persona que ho faci haurà de presentar una autorització.

El resguard del títol tindrà els mateixos efectes legals que el títol mentre no s'hagi expedit. No obstant això, per tal que el resguard tingui efectes en altres països cal demanar el certificat substitutori del títol i legalitzar, posteriorment, el certificat.

Sol·licitud del títol en PDF.

El certificat substitutori del títol conté la mateixa informació que figura al títol. El fet que estigui signat pel degà del centre, possibilita la seva legalització i afavoreix l’eficàcia del resguard davant dels organismes on s’hagi de justificar el títol. La sol·licitud d’aquest certificat no comporta el pagament de cap taxa addicional i la petició s’ha de realitzar a través del correu electrònic de: secretariafilosofia@ub.edu.

Una vegada expedit el document, s’haurà de demanar cità prèvia a Gestió Acadèmica per tal de legalitzar la signatura del degà.

Quan el títol arribi a la Secretaria de la Facultat, rebreu un correu electrònic a l'adreça electrònica personal que consti en el nostres arxius. És important que actualitzeu les dades quan es produeixi un canvi de correu electrònic. Per fer-ho, podeu enviar un correu a secretariafilosofia@ub.edu, aportant les noves dades, així com el vostre número de DNI/NIE/passaport i el vostre número de NIUB.

El títol, únicament, podrà ser retirat de la secretaria del centre per la persona titular que haurà d’identificar-se mitjançant la presentació de l’original del DNI, NIE o passaport.

Si no ho pot fer personalment, pot autoritzar a una altra persona perquè el reculli, sempre mitjançant poder notarial. En aquest cas, la persona autoritzada ha de portar el poder notarial i original i fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport. Si l’esmentat poder ha estat formalitzat davant un notari fora de l’estat espanyol, el document ha de ser legalitzat per via diplomàtica o postil·lat, en el supòsit que l’estat d’on procedeix el document sigui signatari del Conveni de la Haia de 1961.

En cas de residir fora de Barcelona, la persona titular pot sol·licitar per escrit al centre, la tramesa del seu títol a la Delegación del Gobierno-Alta Inspección de Educación o Subdelegación del Gobierno o a la Oficina Consular més propera al seu lloc de residència. Aquest servei comporta el pagament previ d'una taxa per la despesa de la tramesa del títol.

En aquest cas heu de sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a:secretariafilosofia@ub.edu

El termini per a la recollida d’aquest títol és de cinc anys, comptats des de la data d’expedició.

Les persones titulades poden sol·licitar l’expedició de duplicats dels títols quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document (aportant el títol). Cal justificar documentalment el motiu del duplicat i abonar-ne, si escau, els preus públics.

Sempre que calgui modificar les dades inicials per causa imputable a la persona interessada s'ha d'abonar la taxa de duplicat del títol.

Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són:

 1. Per canvi de nom, cognoms o dades personals.
 2. Per canvi de nacionalitat.
 3. Per pèrdua.
 4. Per deteriorament.

 

En el cas de pèrdua del títol, l’estudiant, a més de la taxa de duplicat, ha de pagar l’import de la publicació de l’anunci al BOE.

Transcorreguts 30 dies de la data de publicació, la persona interessada podrà abonar la taxa de duplicat.

Els documents acadèmics expedits per la Universitat de Barcelona que hagin de ser legalitzats per sortir efectes en altres països segueixen una via diferent de legalització segons el tipus de document. En el cas dels títols universitaris oficials es requerirà la legalització de documents per via diplomàtica.

Consulteu-ne tota la informació al web de Gestió Acadèmica.

Comparteix-ho: