Programes

El programa Erasmus+ facilita als estudiants de la Universitat de Barcelona estades acadèmiques d’un semestre o un curs acadèmic en un dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia). 

En funció de les places acordades en els convenis signats entre els centres de la UB i els d’aquests països, s’elabora l’oferta de places de mobilitat. 

La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Títol.

Els beneficiaris del programa Erasmus+ estan exempts de pagar la matrícula a la universitat de destinació, tot i que, eventualment, la universitat estrangera pot exigir el pagament de petites taxes corresponents a assegurances, sindicats d’estudiants, utilització de diversos materials, etc., sempre en les mateixes condicions que els estudiants locals. L’adjudicació d’una plaça de mobilitat, però, no allibera de pagar les taxes de matrícula de la UB. 

Durant l’intercanvi, el beneficiari s’ha de fer càrrec de totes les despeses que se’n derivin. El programa ofereix ajuts econòmics que varien en funció del nivell de vida del país de destí. Aquests ajuts que poden ser compatibles amb altres beques de mobilitat (consultar les bases de cada beca).

El fet que la Universitat de Barcelona adjudiqui una plaça de mobilitat Erasmus+ no comporta l’acceptació immediata per part de la universitat estrangera. Un cop s’ha adjudicat una plaça de mobilitat a l’estudiant per part de la UB, aquest haurà d’iniciar els tràmits per presentar la seva candidatura a la universitat de destí, la qual especificarà a cada estudiant els passos que cal seguir per ser admès oficialment.

Per saber amb quines universitats hi ha conveni i les places disponibles per als estudiants de la Facultat de Filosofia, així com conèixer els requisits que demanen, consulta el Cercador de places de mobilitat.

 

* ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS I LA MOBILITAT ERASMUS+: La UB ofereix una sèrie de serveis i assessorament als estudiants amb necessitats especials. Més informació

 

Requisits generals

Els requisits generals els marca la convocatòria, tanmateix aquí us mostrem els requisits principals:

 • Estar matriculat en qualsevol ensenyament de grau o màster de la UB.
 • Els estudiants de grau han de tenir 60 crèdits superats en el moment de fer la sol.licitud. Els estudiants de màster han d’estar matriculats d’un mínim de 30 crèdits en el moment de fer la sol.licitud, els quals s’han d’haver aprovat abans d’iniciar l’estada.
 • Durant l’estada s’han de cursar 30 ECTS per semestre (60 ECTS el curs sencer). Els estudiants de la Facultat de Filosofia no podran matricular com a part de la seva mobilitat ni el TFG/TFM ni les pràctiques (tanmateix, les pràctiques sí que es poden cursar per mitjà de l’Erasmus+ Pràctiques).
 • S’ha d’acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per poder seguir les activitats de la universitat de destinació (el nivell i la llengua requerida ho determina el conveni). Per tant, un certificat o acreditació lingüística és un requisit indispensable per a fer la sol·licitud.
 • Us recomanem que consulteu cada convocatòria per saber si compliu tots els requisits: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm

 

Documentació

Els alumnes que vulguin fer una estada del programa de mobilitat Erasmus + han d’emplenar el formulari en línia seguint les indicacions que trobaran a "Ajuda aplicatiu. Estudiants UB"

Un cop emplenat el formulari, han de pujar a l’aplicatiu la documentació següent:

 • Certificat de llengua.
 • Acreditació de discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33%, si s’escau.
 • La documentació específica que estableixi cada centre de la UB segons la convocatòria.

Ajuts econòmics

El programa Erasmus+ ofereix ajuts econòmics per facilitar els intercanvis. El finançament és d’un màxim de set mesos.

Trobareu més detalls dels imports de la beca a la convocatòria corresponent.

A part dels ajuts del programa Erasmus+ pots optar a altres ajuts:

 • Els estudiants seleccionats que tenen necessitats especials, per una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33%, poden participar en la convocatòria especial de SEPIE que atorga ajuts per cobrir les despeses extraordinàries de l’estudiant pel fet de canviar d’universitat, de ciutat i de país.

 

Programa de la Unió Europea per a fer pràctiques en institucions i empreses dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).

Cal que l'estudiant contacti, abans de fer la sol·licitud, directament amb la institució o empresa que l’interessi  per obtenir  el document previ d’acceptació que s’ha de presentar junt a la sol·licitud: l’Intership confirmation

Es poden consultar ofertes de pràctiques a:

També es pot contactar amb Universitats estrangeres o venir a l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat per consultar els destins escollits pels alumnes de cursos anteriors. De totes maneres, recomanem als estudiants que parlin primer amb el coordinador/a de pràctiques del seu ensenyament.

En aquest enllaç trobareu tota la informació sobre la convocatòria, els diversos terminis, els ajuts econòmics i el procés de sol·licitud: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm

 

Requisits generals

Poden presentar una sol·licitud, amb un màxim de 3 places, per ordre de prioritat, els

estudiants de la Universitat de Barcelona que compleixen els requisits establerts per cada convocatòria: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm

 

Documentació

 1. El procés de sol·licitud s’ha de fer on-line a l’aplicació: sol·licitud Erasmus pràctiques.

  Caldrà omplir dins d’aquesta aplicació un formulari de sol·licitud i adjuntar la documentació següent:

  · Acreditació del nivell de coneixement de l’idioma necessari per fer la mobilitat, d’acord amb el procediment estipulat a:
  http://www.ub.edu/uri/Documents/cal_pnivell_23_24.pdf)
  · Document “Internship Confirmation”, degudament omplert i signat per la institució on es sol·liciti dur a terme la mobilitat de pràctiques, per cadascuna de les prioritats que es sol·licitin
  · Acreditació de discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33%, si s’escau. La documentació específica que estableixi cada centre de la UB segon Annex.


  Un cop registrat al SOP, omplert el formulari, pujada la documentació i entrades les dades personals, s’ha de clicar l’enllaç: SIGNAR LA SOL·LICITUD dins el termini establert a la convocatòria. Un cop signat , l’estudiant rebrà un mail amb la constància del registre. És imprescindible haver finalitzat el pas de "Signar" per a que es consideri presentada la sol·licitud.

Ajuts econòmics

El programa Erasmus+ ofereix ajuts econòmics per facilitar els intercanvis. El finançament és d’un màxim de tres mesos en el cas de l’Erasmus+ Pràctiques.

Trobareu més detalls dels imports de la beca a la convocatòria corresponent.

*Erasmus+ Pràctiques: complement becaris règim general curs anterior a la mobilitat: 100€/mes (màxim 3 mesos).

 

A part dels ajuts del programa Erasmus+ pots optar a altres ajuts:

 • Els estudiants seleccionats que tenen necessitats especials, per una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33%, poden participar en la convocatòria especial de SEPIE que atorga ajuts per cobrir les despeses extraordinàries de l’estudiant pel fet de canviar d’universitat, de ciutat i de país.

La UB té convenis signats amb diverses universitats d’Europa, Àsia, Amèrica i Oceania que preveuen l’intercanvi d’estudiants.

El període d’estudis és generalment d’un o dos semestres consecutius i sempre dins del mateix curs acadèmic.

L’estudiant ha d’estar matriculat a la UB dins del curs acadèmic de la convocatòria de l’intercanvi i estarà exempt de pagar les taxes acadèmiques a la universitat estrangera.

Cada estudiant pot presentar la seva candidatura a tres places d’intercanvi com a màxim.

Més informació a Global UB Mobility

Per veure l'oferta de places disponibles pots fer servir el Cercador de places.

 

Requisits generals

Els requisits generals els marca la convocatòria, tanmateix aquí us mostrem els requisits principals:

 • Estar matriculat en qualsevol ensenyament de grau o màster de la UB.
 • Els estudiants de grau han de tenir 60 crèdits superats en el moment de fer la sol·licitud. Els estudiants de màster han d’estar matriculats d’un mínim de 30 crèdits en el moment de fer la sol·licitud, els quals s’han d’haver aprovat abans d’iniciar l’estada.
 • Durant l’estada s’han de cursar 30 ECTS per semestre (60 ECTS el curs sencer). Els estudiants de la facultat de Filosofia no podran matricular com a part de la seva mobilitat ni el TFG/TFM ni les pràctiques (tanmateix, les pràctiques sí que es poden cursar a través de l’Erasmus+ Pràctiques).
 • S’ha d’acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per poder seguir les activitats de la universitat de destinació (el nivell i la llengua requerida ho determina el conveni), si escau. Per tant, un certificat o acreditació lingüística és un requisit indispensable per a fer la sol·licitud per a destins de parla no hispana.

Us recomanem que consulteu cada convocatòria per saber si compliu tots els requisits: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm

 

Documentació

La sol·licitud al programa Global UB Mobility s’ha de fer per mitjà de l’aplicació MOBILITY-ONLINE SOP. Dins d’aquesta aplicació, l’estudiant s’ha de registrar, ha d’omplir un formulari de sol·licitud i adjuntar la documentació següent, sens perjudici de la documentació addicional que s’estableixi en l’Annex 1 de la convocatòria:


• Document d’Equivalència Acadèmica (DEA) per a cada prioritat sol·licitada, signat pel Responsable de la ORI de la Facultat i pel propi estudiant. Trobareu el DEA a la web: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm
• En cas que sigui necessari, certificat d’idioma d’acord amb el que especifica l’Annex I. En cas de presentar dos certificats del mateix tipus, només serà vàlid el certificat més recent.
• Acreditació de discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33%, si s’escau.
• Currículum Vitae (CV).
2. Un cop l’estudiant s’ha registrat al MOBILITY-ONLINE SOP, ha omplert el formulari i ha pujat la documentació requerida, ha de signar la sol·licitud dins el termini establert a la convocatòria.

 

Ajuts econòmics

Els Global UB Mobility i els Global Faculty UB, a diferència del Programa Erasmus+, no tenen una beca econòmica automàtica i mensual associada. Tanmateix, l’estudiant té la possibilitat de sol·licitar diversos ajuts, que podeu consultar a la pàgina web del Global UB Mobility.

La Facultat de Filosofia té convenis de mobilitat específics o Global Faculty UB signats amb diverses universitats de Suïssa. Els Global Faculty UB són acords en l’àmbit de facultat, mentre que els Global UB Mobility són acords a escala de tota la universitat.

En funció de les places acordades en els convenis, s’elabora l’oferta de places de mobilitat

El període d'estudis, és mínim d'un semestre i màxim de dos semestres consecutius i sempre dins un curs acadèmic de la UB.

L'estudiant ha d'estar matriculat a la UB en l'ensenyament i curs acadèmic en què fa l'intercanvi i està exempt del pagament de la matrícula a la Universitat de destinació. Eventualment, però, se li podria exigir el pagament de taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats d'estudiants, utilització de diversos materials, etc., en les mateixes condicions que els estudiants locals.


La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Títol.

Més informació a Global Faculty UB

Per veure l’oferta de places disponibles, podeu fer servir el CERCADOR DE PLACES

 

Requisits generals

Els requisits generals els marca la convocatòria, tanmateix aquí us mostrem els requisits principals:

 • Estar matriculat en qualsevol ensenyament de grau o màster de la UB.
 • Els estudiants de grau han de tenir 60 crèdits superats en el moment de fer la sol·licitud. Els estudiants de màster han d’estar matriculats d’un mínim de 30 crèdits en el moment de fer la sol·licitud, els quals s’han d’haver aprovat abans d’iniciar l’estada.
 • Durant l’estada s’han de cursar 30 ECTS per semestre (60 ECTS el curs sencer). Els estudiants de la facultat de Filosofia no podran matricular com a part de la seva mobilitat ni el TFG/TFM ni les pràctiques (tanmateix, les pràctiques sí que es poden cursar a través de l’Erasmus+ Pràctiques).
 • S’ha d’acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per poder seguir les activitats de la universitat de destinació (el nivell i la llengua requerida ho determina el conveni), si escau. Per tant, un certificat o acreditació lingüística és un requisit indispensable per a fer la sol·licitud per a destins de parla no hispana.

 

Us recomanem que consulteu cada convocatòria per saber si compliu tots els requisits: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_especifics.htm

 

Documentació

La sol·licitud al programa Global Faculty UB s’ha de fer per mitjà de l’aplicació MOBILITY-ONLINE SOP. Dins d’aquesta aplicació, l’estudiant s’ha de registrar, ha d’omplir un formulari de sol·licitud i adjuntar la documentació següent:

• Acreditació del nivell de coneixement de l’idioma, si s’escau.
• Acreditació de discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33%, si s’escau.
• La documentació específica que estableixi cada Centre de la UB segon l’Annex de la convocatòria.

Un cop l’estudiant s’ha registrat al MOBILITY-ONLINE SOP, ha omplert el formulari i ha pujat la documentació requerida, ha de signar la sol·licitud dins el termini establert en la convocatoria.

 

Ajuts econòmics

Els Global UB Mobility i els Global Faculty UB, a diferència del Programa Erasmus+, no tenen una beca econòmica automàtica i mensual associada. Tanmateix, l’estudiant té la possibilitat de sol·licitar diversos ajuts que podreu consultar a les pàgines corresponents.

La sol·licitud individual és una modalitat de mobilitat per fer estades d’estudis, en cas que no hi hagi conveni de mobilitat signat per al mateix ensenyament al qual pertany l’estudiant i la institució on es vol dur a terme la mobilitat.

Es tracta d’una mobilitat temporal, d’un màxim d’un curs acadèmic.
Cal que l’estudiant interessat contacti directament amb la universitat on vol dur a terme la mobilitat i que sol·liciti la seva acceptació. Cal haver estat prèviament acceptat per poder sol·licitar l’autorització de la mobilitat.

Atès que no hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí. És a dir, l’estudiant haurà de pagar la matrícula tant a la universitat de Barcelona com a la universitat d’acollida.

La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Títol.

Per a més informació, cliqueu en aquest enllaç, on trobareu tota la informació en relació amb aquest tipus de mobilitat (convocatòria, terminis, requisits, procediment de sol·licitud...etc): http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/sol_individual.html

Comparteix-ho: