Seguretat, Salut i Medi Ambient

Pla de Seguretat Covid-19 

Aquest pla està basat en la normativa i recomanacions sanitàries d’aquest moment i és susceptible a canvis segons variïn aquestes recomanacions. 

 

Seguretat, Salut i Medi Ambient 

La Universitat de Barcelona, com a institució compromesa amb el desenvolupament de millores encaminades a garantir el respecte per la seguretat, la salut i el medi ambient, desenvolupa accions encaminades la prevenció de riscos. Aquestes accions es duen a terme de manera coordinada entre l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) i la Facultat de Geografia i Història, en compliment del seu deure de vetllar pel seguiment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en la Facultat. 

Seguretat 

En cas d’una situació greu s’activarà el pla d’actuació davant emergències. En aquest cas, es recomana mantenir la calma i seguir les instruccions que us donin els equips d’emergència de la Facultat i, si s’escau, els serveis externs (protecció civil, policia o bombers). 

Consulteu el tríptic informatiu: http://www.ub.edu/admghf/autoproteccio/Triptic.pdf 

Salut  

L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), en la línia de potenciar la formació, la informació i la divulgació dels temes relacionats amb la prevenció, manté actualitzada la següent informació en el seu web: 

Ergonomia i Psicosociologia  

Higiene Industrial  

Medicina del Treball 

 

Medi Ambient 

El pla de sostenibilitat de la Universitat de Barcelona vol mitigar els efectes negatius derivats de la seva activitat. Aquesta eina de planificació i gestió inclou els principis de la sostenibilitat a la política institucional, estableix una estructura organitzativa que dona suport al procés de sostenibilització, defineix un pla d’acció que fa possible l’assoliment dels objectius proposats, fent una diagnosi de la situació i una avaluació de tot el procés, així com la publicació dels resultats assolits en informes anuals. 

 

Comparteix-ho: