Sol·licitud del títol de màster

Per obtenir el títol de màster el primer que heu de fer és consultar, a través de Món UB, el vostre expedient acadèmic per comprovar que hi consten aprovades totes les assignatures que integren el pla d’estudis.

Quan tingueu aprovades totes les assignatures del pla d’estudis i les qualificacions confirmades l'expedient (quan us apareixen en verd), la Secretaria comprovarà si reuniu els requisits per demanar el títol.

Podeu fer la sol·licitud del títol des de la vostra Intranet (Espai Personal MónUB).

Per sol·licitar el títol és imprescindible que estigueu al corrent del pagament de la matrícula, sense cap rebut impagat, sigui d’aquest curs o d’anteriors.

 Passos que cal seguir:

 1. Identifiqueu-vos i accediu a la vostra Intranet (Món UB Estudiants).
   
 2. Al menú de Serveis Personals, cliqueu Sol·licitud de títol de màster.
   
 3. A continuació heu de seleccionar l’ensenyament que heu cursat i iniciar el procediment.
   
 4. És imprescindible que ens autoritzeu a realitzar la consulta telemàtica dels vostres documents identificatius (DNI/NIE/ i el carnet de família nombrosa). En cas de no autoritzar aquesta consulta o en el cas d’alumnes amb documents identificatius estrangers haureu d’aportar la documentació posteriorment a la secretaria.
  És molt important comprovar, i si escau, modificar les vostres dades personals, ja que el títol es generarà a partir d’aquestes dades.
   
 5. Escolliu la forma de pagament entre les opcions indicades: pagament amb targeta o pagament en efectiu.
   
 6. Finalitzeu el tràmit, generant la sol·licitud de l’expedició del títol.

 

Si en el moment de fer la sol·licitud es produeix algun tipus d’error, cal que envieu un correu electrònic a: mastersfilosofia@ub.edu

Els alumnes de col·lectius especials i els alumnes amb carnet de famílies nombroses d’una comunitat autònoma diferent de la catalana, cal que una vegada realitzat el tràmit totalment telemàtic aporteu a la Secretaria d’Estudiants i Docència original i fotocòpia del document acreditatiu vigent per poder finalitzar el procés. (Temporalment mitjançant cita prèvia).

No serà necessària la presentació a Secretaria d’aquells documents que justifiquen l'exempció/bonificació de l’import de la taxa de sol·licitud del títol de màster si ja s'han lliurat o bé s’ha autoritzat la consulta telemàtica en el moment de confirmar la matrícula del mateix curs acadèmic, sempre que els documents continuïn vigents en el moment d’iniciar el tràmit.

 • Pagament

L’aplicació en línia de sol·licitud us permetrà dues formes possibles d’abonament de la taxa.

 1. Pagament en efectiu (opció ''rebut''): aquesta opció us permet impressió del rebut i pagament a l'entitat bancària, pagament en línia amb un compte a les entitats col·laboradores o pagament amb targeta mitjançant La Caixa, a través del TVP virtual.
 2. Targeta bancària a través de la mateixa aplicació.
El pagament s’ha d’efectuar en la mateixa sessió que s’ha donat d’alta la sol·licitud de títol. En cas contrari, la Secretaria d’Estudiants i Docència pot trigar uns dies a rebre la confirmació de pagament i el tràmit queda aturat.

Donada la situació d’excepcionalitat provocada per l’alerta sanitària i les possibles restriccions de mobilitat, es recomana que escolliu l’opció del pagament amb targeta bancària i que el finalitzeu el tràmit en la mateixa sessió.

Taxa vigent per l’expedició del títol: 218,15 €.

Consulteu les bonificacions/exempcions.

 • Una vegada feta la sol·licitud i el pagament
 1. Si heu autoritzat la consulta telemàtica de les vostres dades, la Secretaria comprovarà que heu fet la sol·licitud correctament i, en un termini de 24/48 h hàbils, tindreu disponible el resguard del títol en el mateix aplicatiu on heu fet la sol·licitud.
 2. Si no heu autoritzat la consulta telemàtica de les vostres dades (o bé teniu un document identificatiu estranger), haureu de presentar la documentació requerida a secretaria mitjançant cita prèvia:
  1. Sol·licitud en línia degudament signada (2 còpies).
  2. DNI vigent/passaport vigent, en el cas d’alumnes estrangers (2 còpies).
  3. Justificant de pagament de la taxa (2 còpies).
  4. (Si s’escau) Documentació econòmica que justifiqui la bonificació/exempció de l’import de la taxa (original i 2 còpies).

 

Si la documentació és correcta, el mateix dia us podreu endur el resguard del títol dels estudis de màster que heu finalitzat.

En el supòsit que no sigui l’estudiant qui tramiti el títol, la persona que ho faci haurà de presentar una autorització.

El resguard del títol tindrà els mateixos efectes legals que el títol mentre no s'hagi expedit. No obstant això, per tal que el resguard tingui efectes en altres països cal demanar el certificat substitutori del títol i legalitzar, posteriorment, el certificat.

El certificat substitutori del títol conté la mateixa informació que figura al títol. El fet que estigui signat pel degà del centre, possibilita la seva legalització i afavoreix l’eficàcia del resguard davant dels organismes on s’hagi de justificar el títol.
La sol·licitud d’aquest certificat no comporta el pagament de cap taxa addicional i la petició s’ha de realitzar a través del correu electrònic de: mastersfilosofia@ub.edu.
Una vegada expedit el document, s’haurà de demanar cità prèvia a Gestió Acadèmica per tal de legalitzar la signatura del degà.

Les persones titulades poden sol·licitar l’expedició de duplicats dels títols quan calgui modificar o rectificar les dades inicials del document (aportant el títol). Cal justificar documentalment el motiu del duplicat i abonar-ne, si escau, els preus públics.

Sempre que calgui modificar les dades inicials per causa imputable a la persona interessada s'ha d'abonar la taxa de duplicat del títol.

Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són:

 1. Per canvi de nom, cognoms o dades personals.
 2. Per canvi de nacionalitat.
 3. Per pèrdua.
 4. Per deteriorament.

En el cas de pèrdua del títol, l’estudiant, a més de la taxa de duplicat, ha de pagar l’import de la publicació de l’anunci al BOE.

Transcorreguts 30 dies de la data de publicació, la persona interessada podrà abonar la taxa de duplicat.

Els documents acadèmics expedits per la Universitat de Barcelona que hagin de ser legalitzats per sortir efectes en altres països segueixen una via diferent de legalització segons el tipus de document. En el cas dels títols universitaris oficials es requerirà la legalització de documents per via diplomàtica. Consulteu tota la informació al web de Gestió Acadèmica.

Comparteix-ho: