Admissió i accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat de la UB, cal posseir un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i un de màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari. No obstant, existeixen diferents vies d’accés segons s’hagin cursat els estudis previs a l’Estat Espanyol o a l’estranger.

El procés consta de dues fases que es fan pel mateix aplicatiu. La primera fase és l'admissió i la segona l'accés.

 

Consulteu el calendari de tràmits acadèmics

JA ÉS OBERT EL PROCÉS D'ADMISSIÓ I ACCÉS DE 2023-24 

Les persones interessades en accedir a un  programa de doctorat de la Facultat de Física de la UB, hauran de realitzar les sol·licituds a través d’una aplicació i caldrà que adjuntin, en aquell moment, la documentació acreditativa corresponent que es demana segons la titulació prèvia.

 • Dates:

Des de el dia 24 d'abril de 2023. Fins el 30 de setembre de 2023 (accés amb estudis espanyols)

Des de el dia 24 d'abril de 2023. Fins el 30 de juny de 2023 (accés amb estudis estrangers)


Les sol·licitud d'accés són resoltes en la Facultat de Física i per poder fer la matrícula en un dels dos períodes establerts per a cada curs acadèmic, s'ha de presentar tota la documentació amb els requisits exigits, abans de la data límit establerta per a cadascun d'ells.

No es tindran en consideració per a la matrícula, les sol·licituds presentades fora dels terminis establerts o les que, havent estat presentades dins de termini, a la finalització del període de presentació i esmena, encara estiguin incompletes.

Aquestes es consideraran desistides i es revisaran, a partir de la finalització de la campanya de matrícula i per rigorós ordre de presentació, per al següent període de matrícula (del mateix curs o de l'any següent).

 

Consulteu el calendari de tràmits acadèmics

L’admissió a un programa de doctorat és responsabilitat de la Comissió Acadèmica corresponent. Aquesta valorarà si el candidat reuneix els requisits per poder ser admès al programa.

La Comissió Acadèmica només valorarà les sol·licituds finalitzades, amb “Estat Admissió: Registrada”. És responsabilitat del sol·licitant verificar que la seva sol·licitud consta com a completada. Si l’admissió ha estat resolta favorablement, rebreu un correu electrònic amb un enllaç per continuar amb el tràmit d’accés.

 • ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB TITULACIONS D'ACCÉS OBTINGUDES A ESPANYA: Si heu cursat la totalitat dels estudis previs a l’Estat Espanyol, heu d'adjuntar la documentació depenent de la vostra via d'accés.

  Els estudiants amb certificats acadèmics signats electrònicament, només cal que pugin els arxius a l'aplicació.

  Els estudiants amb certificats acadèmics SENSE signatura electrònica, hauran de pujar els arxius a l'aplicació  i, a més, presentar els originals a l’Oficina de Postgrau de la SED de Física per a la seva validació. Per això, caldrà demanar cita prèvia.

  Fins que no es rebi aquesta documentació, l’accés no es podrà resoldre i no podreu fer l’automatrícula del curs corresponent.

  Si heu estat acceptats i teniu resolució d’accés favorable, haureu de fer arribar a l’Oficina de Postgrau de la SED de Física, abans de formalitzar l'automatrícula, el document de compromís emplenat i amb les signatures originals de totes les persones implicades.
   

 • ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB TITULACIONS D'ACCÉS OBTINGUDES A L'ESTRANGER:

  Si heu cursat part o la totalitat dels estudis previs a universitats estrangeres, la documentació que haureu d’adjuntar dependrà de la vostra via d’accés.

  Per a que la resolució d’accés sigui definitiva, a més de pujar-la a l’aplicació, haureu d’enviar, via postal o missatgeria tota la documentació indicada a la adreça que es dona en aquesta mateixa pàgina. Si el títol o certificat està expedit en anglès, no serà necessària la traducció.

  La sol·licitud d’estudi d’equivalència d’estudis estrangers per a l’accés a programes de doctorat implica el pagament d’una taxa fixada al Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic.

  Les incidències en la documentació endarrereixen la resolució de les peticions i, per tant, de la matrícula. Us aconsellem que comproveu la documentació que heu de presentar i els requisits que han d'acomplir els documents acadèmics expedits a l'estranger.

  Si heu estat acceptats i teniu resolució d’accés favorable, haureu de fer arribar a l’Oficina de Postgrau de la SED de Física, abans de formalitzar l'automatrícula, el document de compromís emplenat i amb les signatures originals de totes les persones implicades.

 

Consulteu el calendari de tràmits acadèmics

Comparteix-ho: