Pla de recerca


Pla de recerca
La Comissió Acadèmica del programa ha de resoldre la sol·licitud d'acceptació del pla de recerca en el termini establert per cada comissió acadèmica (Art. 33 de la Normativa reguladora del doctorat a la UB: aprovada pel Consell de Govern en sessió de 16 de març de 2012 i modificada pel Consell de Govern de data 9 de maig i 19 de juliol de 2012, 29 de maig i 3 d'octubre de 2013).

Abans de finalitzar el primer curs acadèmic en què ha estat admès al programa el doctorand ha d’elaborar i presentar un pla de recerca que ha de tenir l’aval del seu director o de la seva directora. El Pla ha d’incloure, com a mínim, 

  • el títol provisional de la tesi,
  • les hipòtesis i/o objectius del projecte,
  • el marc teòric,
  • la metodologia que emprarà, els mitjans,
  • els resultats esperats,
  • la bibliografia rellevant,
  • la planificació de la tesi, i
  • el calendari previst per a la seva realització.
  • També inclourà un pla de gestió de dades(1) i les consideracions ètiques de la recerca(2) 

 

La Comissió Acadèmica del programa ha de resoldre la sol∙licitud d’acceptació del pla de recerca abans de la finalització del curs acadèmic esmentat.

 

Seguiment i avaluació anual del pla de recerca
A partir del curs acadèmic següent en el que ha estat acceptat, la Comissió Acadèmica del programa ha d'avaluar, cada curs acadèmic, els avenços produïts en el Pla de recerca i el document d'activitats. L'avaluació positiva és un requisit indispensable per continuar en el programa. L'avaluació negativa comporta que el doctorand elabori un pla de recerca nou, que haurà de presentar a la Comissió Acadèmica en un termini màxim de sis mesos, a comptar de la comunicació d'avaluació negativa. Si la Comissió Acadèmica no accepta el Pla de recerca nou, el doctorand ha de causar baixa definitivament en el programa de doctorat.

 

Termini: de l'1 al 31 de maig de 2023

Procediment per a la presentació del pla de recerca i del seguiment anual

Calendari de tràmits

 

(1) pla de gestió de dades

El Pla de Gestió de Dades és un document metodològic que descriu el cicle de vida de les dades recopilades, generades i processades durant un projecte de recerca, una tesi doctoral, etc. És un document viu que anirà evolucionant al llarg del projecte. Podeu seguir, a mode d'exemple, la plantilla que proporciona el CSUC: https://dmp.csuc.cat/public_templates

The Data Management Plan is a methodological document that describes the life cycle of the data collected, generated and processed during a research project, a doctoral thesis, etc. It is a dynamic document that will evolve throughout the project. You can follow, as an example, the template provided by CSUC: https://dmp.csuc.cat/public_templates

(2) consideracions ètiques de la recerca

Respecte a la inclusió de les consideracions ètiques de la recerca, podeu fer servir com a guia els punts recollits al document de bones pràctiques de la UB: https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/166917/3/11636_497723_3145_.pdf

Regarding the inclusion of ethical considerations in research, you can use as a guide the points contained in the UB's document of best practices: https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/166917/3/11636_497723_3145_.pdf

 

Impresos relacionats

Comparteix-ho: