Pla de recerca

S’entén per pla de recerca el document que ha d’elaborar el doctorand abans de finalitzar el primer curs acadèmic en què ha estat admès al programa i que, com a mínim, ha d’incloure el títol provisional de la tesi, els objectius que pretén assolir i la metodologia que emprarà, i també els mitjans i el cronograma. La Comissió Acadèmica del programa ha de resoldre la sol·licitud d'acceptació del pla de recerca en el termini establert per cada comissió acadèmica (Art. 33 de la Normativa reguladora del doctorat a la UB: aprovada pel Consell de Govern en sessió de 16 de març de 2012 i modificada pel Consell de Govern de data 9 de maig i 19 de juliol de 2012, 29 de maig i 3 d'octubre de 2013).
 

 

A partir del curs acadèmic següent en el que ha estat acceptat, la Comissió Acadèmica del programa ha d'avaluar, cada curs acadèmic, els avenços produïts en el Pla de recerca i el document d'activitats. L'avaluació positiva és un requisit indispensable per continuar en el programa. L'avaluació negativa comporta que el doctorand elabori un pla de recerca nou, que haurà de presentar a la Comissió Acadèmica en un termini màxim de sis mesos, a comptar de la comunicació d'avaluació negativa. Si la Comissió Acadèmica no accepta el Pla de recerca nou, el doctorand ha de causar baixa definitivament en el programa de doctorat.

 

Impresos relacionats

Comparteix-ho: